Fallviltundersøkelser - freda arter

Veterinærinstituttet har siden 2003 gjennomført rutinemessig undersøkelse av fallviltskrotter fra
freda fuglearter. Prosjektet gjennomføres på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Prosjektets hovedformål er å kartlegge dødsårsaker hos vilt, med vekt på å avdekke ulovlig felling
(skuddsår), som et ledd i en langsiktig kunnskapsoppbygging omkring biologiske faktorer og artenes
demografi. Prosjektet skal videre ivareta materiale fra døde individer av vilt, med henblikk på senere
analyser.

Knut Madslien

Seksjonsleder
Mobilnr: +47 91736909
E-post: knut.madslien@vetinst.no

Alle ansatte