Sammendrag av epidemiologiske rapporter om utbrudd av ILA i Norge 2004

Veterinærinstituttet har oppsummert epidemiologiske rapporter om primærutbrudd av infeksiøs lakseanemi (ILA) på lokaliteter med atlantisk laks (Salmo Salar L.) og regnbueørret (Oncorhynchuss mykiss) i Norge i 2004.

Informasjonen er samlet inn av Mattilsynets distriktskontorer i henhold til direktiv 93/53/EEC Art. 8.1. Distriktskontorene har ikke gjort bruk av felles standardformat ved registrering, hvert enkelt utbrudd er derfor blitt rapportert med ulik grad av detaljopplysninger. Rapportene inneholder kun utbruddsdata og har ikke gitt grunnlag for å trekke analyttiske konklusjoner eller sammenstilling av informasjon i forhold til ILA-fri lokaliteter.

Rapportene viser at ILA opptrer i et svært sammensatt klinisk bilde. Ofte sees langvarige problemer med forskjellige spesifikke og uspesifikke diagnoser og variabel dødelighet på lokalitetene i forkant av at ILA-mistanke oppstår. Sjeldenere sees mer akutte utbrudd. I gjennomsnitt sto fisken 15 måneder på sjølokaliteten før mistanke oppsto, varierende fra 7 til 21 måneder (31 måneder for infisert stamfisk).