Tiltak mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Skibotnregionen 2015 - 2016

Dette er sluttrapport for bekjempingstiltakene mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Skibotnregionen. Rapporten oppsummerer 4 års aktivitet med utredning, kartlegging, planlegging og gjennomføring av tiltakene.

Etter introduksjon av G. salaris til Skibotnelva på midten av 1970-tallet har parasitten blitt forsøkt bekjempet med rotenonbehandling to ganger tidligere, i 1988 og 1995. Begge gangene var behandlingen mislyktes, og parasitten spredte seg siden til Signaldalselva og Kitdalselva i samme fjord, der den ble påvist første gang i hhv. år 2000 og 2015.

Gjennomføring av ny behandling i 2015 og 2016 var basert på ny kunnskap om røye som potensiell varig vert for G. salaris, omfattende kartlegging av alle vannforekomster som kunne huse smittet fisk og betydelige forbedringer i doseringstrategier, utstyr og opplæringer av mannskap. 

Ved andre gangs behandling (2016) ble tilnærmet all ungfisk av røye eldre enn 1 år samlet inn og undersøkt uten å påvise G. salaris. Det ble heller ikke funnet lakseunger ved 2. gangs behandling. 

Behandlingene foregikk som planlagt, under gunstige vær- og vannføringsforhold og og sannsynligheten for å ha lyktes med bekjempelsen av parasitten i Skibotnregionen vurderes som stor.

Rapporten har også et vedlegg
Vedlegg til Veterinærinstiuttets rapport 22a-2017: Tiltak mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Skibotnregionen 2015 - 2016