Evaluering av radioaktivitetsovervåking av sau i Norge

Hvert år siden 1987 har norske sauer som beiter i nedfallsområder blitt overvåket for radioaktivitet. I denne undersøkelsen er måleresultater fra 1599 saueflokker eller sauebeiteområder i perioden 2010-2015 evaluert.

Mattilsynet nedsatte 2015 en arbeidsgruppe som inkluderte deltakere også fra Veterinærinstituttet og
Statens strålevern. Gruppen skulle vurdere effektiviteten av dagens overvåking av forurensning av
radioaktivt cesium i sauekjøtt. Det har skjedd gjennom å vurdere kriteriene for soneinndeling og evaluere
rutinene for måling av levende dyr.