Fremmedstoffprogrammet - Restmengder av forurensninger og legemidler i animalske næringsmidler og levende dyr (Inkluderer importkontroll) 2012

Fremmedstoffprosjektet for 2012 er et ledd i det overvåkings- og kartleggingsprogram som har pågått fra 1985. Formålet er systematisk å innhente og presentere data for innhold av restmengder av forbudte stoffer, legemidler, hormoner og andre vekststimulerende stoffer og forurensende stoffer i levende dyr og norskprodusert kjøtt og innmat fra storfe, gris, småfe, fjørfe, rein og hest, samt i melk, egg og honning. Prøver av elg, hjort og rådyr ble innhentet for å undersøke tungmetallinnholdet i disse artene.

Totalt ble det tatt ut 3779 prøver (96,0 %) av de forskjellige dyreartene/næringsmidlene. 116 prøver/dyr (3,1 %) ble det gjort funn som ikke overholder kravene (non-compliant).

I 2012 ble 10 prøver av sauemelk samlet inn på grunn av mistanke om ulovlig bruk av antibiotika (Gruppe B1). Disse melkeprøvene overholdt kravene.