Spredningsmodell og samfunnsøkonomisk analyse av tiltak mot LA-MRSA

Rapporten beskriver datagrunnlag og vurderinger for utvikling av en spredningsmodell inkludert en
samfunnsøkonomisk analyse for LA-MRSA i norsk svinepopulasjon gitt 6 ulike handlingsalternativer i et ti
års perspektiv.

Modellen som predikerer LA-MRSA forekomster over tid gir store forskjeller avhengig av
valgt handlingsalternativ. Handlingsalternativ 1 og 2 gir størst sannsynlighet for lavest forekomst av LAMRSA
over tid, og her brukes færrest resurser for å holde den norske svinepopulasjonen og svinearbeidere
fri for LA-MRSA. Handlingsalternativ 6 (null-alternativet) viser en spredning i løpet at perioden, der det over
tid skjer en endemisk etablering av LA-MRSA i den norske svinepopulasjonen. Modellens beregninger av de
samfunnsmessige kostnadene for de ulike handlingsalternativene indikerte at H1 og H2 vil være de mest
kostnadseffektive handlingsalternativene. Dette resultat er uavhengig av hvorvidt næringens økte
forsikringskostnader inkluderes eller ikke.