Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt og moskus (HOP) 2016

Helsetilstanden hos norsk hjortevilt og moskus er generelt god, men 2016 ble et svært spesielt år siden den alvorlige prionsykdommen Chronic Wasting Disease (CWD, skrantesjuke) ble påvist hos ei villreinsimle i Nordfjella i april 2016. Dette var første gang sykdommen ble påvist i Europa og for første gang i verden hos en villrein.

Påvisningen av CWD har medført ekstraordinær stor arbeidsbelastning på viltgruppa og dette har medført at flere av underprosjektene i HOP-programmet har blitt nedprioritert og dermed forskjøvet fremover i tid.

HOP er landsomfattende. Og målet med programmet er å fremskaffe helsedata med tanke på en bærekraftig forvaltning av bestandene.

Det legges vekt på sjukdommer som opptrer hos hjortevilt og moskus, og på smittsomme sjukdommer som kan overføres mellom hjortevilt/moskus og husdyr og fra hjortevilt/moskus til mennesker (zoonoser). Det fokuseres også på hvordan miljø- og klimaendringer influerer på helsetilstanden hos ville drøvtyggere.

Dersom du ønsker å lese eldre HOP rapporter, finner du de her.