Hjertesprekk hos norsk oppdrettslaks

En feltundersøkelse.

Norges forskningsråd bevilget høsten 2001 kroner 180 000 til et prosjekt rettet mot kardiomyopatisyndrom (CMS) hos norsk oppdrettslaks. Prosjektansvaret ble lagt til Veterinærinstituttet og oppgaven ble tildelt en prosjektgruppe bestående av Aud Skudland fra Nordvest fiskehelse, Trygve Poppe fra Norges veterinærhøgskole og Jorun Jarp og Edgar Brun fra Veterinærinstituttet.

Prosjektgruppen fikk følgende oppgave: Kartlegge omfang og mulige årsaksfaktorer til sykdomsproblemet CMS og vurdere den økonomiske betydningen av lidelsen. Ut fra den kunnskapen som blir generert fra undersøkelsen og tilgjengelig litteratur skal gruppen peke på eventuelle behov for videre forskningsinnsats på området.