Rapport overvåkingsprogram - fôr til landdyr

På oppdrag for Mattilsynet (MT) har Veterinærinstituttet (VI) mottatt 58 prøver av havre, 34 prøver av fôr til gris, 21 prøver av fôr til drøvtyggere, samt 5 prøver av importerte fôrråvarer som er sendt inn i løpet av 2013.

Prøvene utgjør MTs overvåkingsprogram for sopp og mykotoksiner i fôr og fôrråvarer. Havreprøvene er innsendt fra MTs distriktskontorer i Norges kornområder, mens fôrprøvene og importprøvene er innsendt fra diverse distrikter.

Denne rapporten oppsummerer resultatene for 2013 og sammenligner med resultater fra tidligere år. Prøvene er i hovedsak analysert fortløpende etter at de ble mottatt gjennom året, men analyser av Fusarium-arter med ny metodikk ble forsinket og ferdig først våren 2014. Prøvene av havre og svinefôr er undersøkt for trichothecener (DON, HT-2, T-2 og nivalenol), og utvalgte havreprøver er også undersøkt for zearalenon. Førti havreprøver er undersøkt mykologisk (total muggsopp, lagringssopp, og total Fusarium). For å bedre kunne følge med på utviklingen i sammensetningen av Fusarium-arter, har vi etter avtale med MT utviklet en molekylær metode for identifisering og relativ mengefordeling av de ulike Fusarium-artene i kornprøvene. Denne metoden er benyttet på 20 av havreprøvene som viste høy forekomst av total Fusarium. Forskerne Hege Divon og David Strand har sammen med Trude Vrålstad stått bak metodeutviklingen. Prøvene er analysert ved
VIs Avdeling for diagnostikk, mens Avdeling ved helseovervåkning har hatt prosjektledelsen.

Aksel Bernhoft

Seniorforsker, veterinær/toksikolog, fôrtrygghetsansvarlig
Vis telefonnummer
Send e-post

Alle ansatte