Rotenonbehandling av Gjettjønna i Røros
kommune i 2017

Gjettjønna i Røros kommune ble behandlet med rotenon i september 2017 for å utrydde en introdusert bestand av fiskearten mort.

I 2016 ble karpefisken mort (Rutilus rutilus) påvist i Gjettjønna i Røros kommune. Mort er en fremmed fiskeart for regionen, og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag søkte om rotenonbehandling for å fjerne den introduserte arten. Veterinærinstituttet gjennomførte planlegging og kartlegging i løpet av første halvdel av 2017, med påfølgende rotenonbehandling den 13.-14. september 2017. Foruten tre mort som ble fanget i 2016, ble det fanget to mort på prøvefiske utført av Høgskolen i Innlandet uka før rotenonbehandlingen, og ytterligere to mort ble samlet inn under rotenonbehandlingen. All mort i Gjettjønna er nå utryddet. Til sammen ble det brukt 1028,7 liter CFT-Legumin (som inneholder rotenon) og plukket 1007,8 kg død fisk. Arter som ble funnet i Gjettjønna var mort, abbor, sik, gjedde og lake. Det er ikke kjent hvor morten hadde sin opprinnelse. Ut fra otolitt- og skjellanalyser er det sannsynliggjort at de eldste individene av mort ble introdusert i 2011/2012 og at de yngste individene er klekt og oppvokst i Gjettjønna.