Rotenonbehandling av Gäddede kraftverk, Statkraft Sverige AB

Veterinærinstituttet rotenonbehandlet Gäddede kraftverk 15.september 2021 på oppdrag for Statkraft Sverige AB for å hindre spredning av fremmede fiskearter fra Hetögeln til Kvarnbergsvattnet i Strömsund kommune, Sverige. Behandlingen ble utført etter tillatelse fra Kjemikalieinspektionen. Det ble behandlet tre vannbasseng og lekkasjer i lukene oppstrøms og nedstrøms kraftverket. Totalt ble det brukt 7 liter CFT-Legumin med 3,3 % rotenon.

Ved normal drift er det ikke mulig for fisk å passere oppstrøms forbi Gäddede kraftverk i Strömsund kommune, i Jämtlands län, Sverige (Figur 1). I Kvarnbergsvattnet oppstrøms kraftverket fins kun ørret (Salmo trutta) og røye (Salvelinus alpinus), mens det nedstrøms kraftverket i Hetögeln også fins sik (Coregonus lavaretus), regnbueaure (Oncorhynchus mykiss), lake (Lota lota) og gjedde (Esox lucius).

Det er ikke ønskelig at noen av disse fiskeartene spres oppover i vassdraget. I forbindelse med driftsstans kan det imidlertid være mulig for fisk å vandre forbi turbinene og senere da komme seg opp over dammen. På bakgrunn av dette søkte Statkraft Sverige om å rotenonbehandle isolerte vannforekomster nedenfor dammen i forbindelse med driftsstans.

Gjennomføringen gikk problemfritt. Det ble observert død fisk i alle basseng og vi antar at behandlingen førte til at all fisk i kraftverket døde som et resultat av rotenonbehandlingen. Til sammen ble det dosert 7 liter CFT-Legumin 3,3 % i kraftverket.