Sluttrapport: E.coli O111 og O145 hos sau

Med bakgrunn i utbruddet forårsaket av E. coli O103:H25 våren 2006, besluttet Mattilsynet å kartlegge forekomsten av enkelte O-grupper (O26, O103, O111, O145 og O157) av E. coli i norske sauebesetninger.

I bestillingen fra Mattilsynet (Deres ref 2007/15487) ble det spesifisert at kartleggingen i første omgang skulle fremskaffe kunnskap om forekomst og eventuelle geografiske forskjeller i forekomsten av E. coli O103 og O157 hos sau. Dette ble derfor prioritert og en sluttrapport som omfatter analyser for E. coli O26, O103 og O157 ble oversendt Mattilsynet i 2009.

Denne rapporten omfatter resultater for forekomsten av E. coli O111 og E. coli O145 i et utvalg av prøver samlet inn i 2007. I tillegg omfatter rapporten analyse av potensielle risikofaktorer for forekomsten av disse to O-gruppene, samt faglig vurdering av resultatene.