Aviær influensa hos villfugl

Høypatogent aviært influensavirus (HPAI, også kalt fugleinfluensa) ble 27. november 2020 påvist på en kortnebbgås i Sandnes kommune i Rogaland. Det var første gang HPAI ble påvist i Norge, og det er deretter gjort tilsvarende påvisninger på enkelte fugler i Rogaland og Vestland.

Kortnebbgåsa (Anser brachyrhynchus) i Rogaland var infisert av viruset HPAI subtype H5N8. Dette viruset er trolig av samme type som fugleinfluensavirus som er påvist hos en rekke fugler i Danmark, Nederland og Tyskland samt andre europeiske land denne høsten.

På oppdrag fra Mattilsynet overvåkes aviær influensa (AI) hos ville fugler og hos fjørfe.

  • Overvåkingsprogrammet for AI hos ville fugler har som mål å overvåke forekomst av høypatogene aviære influensavirus av subtypene H5 og H7 i ville fugler. Overvåkingsprogrammet for AI i villfugl kjøres regelmessig, men ikke alltid på årlig basis.
  • Overvåkingsprogrammet for aviær influensa i fjørfe har som mål å dokumentere at norske fjørfeflokker er fri for influensa A-virus av subtype H5 og H7, samt å bidra til å opprettholde denne statusen.

2019

Undersøkelse av 511 villfugl i 2019 påviste ingen HPAI .

Last ned rapporten

Eldre rapporter