Aviær influensa hos villfugl

Høypatogen aviær influensa (HPAI, også kalt fugleinfluensa) ble for første gang påvist hos villfugl i Norge i november 2020. I den pågående utbruddssesongen (2021/2022) er det gjort flere påvisninger av HPAI-virus av subtypen H5N1 hos ville fugler i Norge.

Kortnebbgåsa (Anser brachyrhynchus) i Rogaland var infisert av viruset HPAI subtype H5N8. Dette viruset er trolig av samme type som fugleinfluensavirus som er påvist hos en rekke fugler i Danmark, Nederland og Tyskland samt andre europeiske land denne høsten.

På oppdrag fra Mattilsynet overvåkes aviær influensa (AI) hos ville fugler og hos fjørfe.

  • Overvåkingsprogrammet for AI hos ville fugler har som mål å overvåke forekomst av høypatogene aviære influensavirus av subtypene H5 og H7 i ville fugler.
  • Overvåkingsprogrammet for AI hos fjørfe har som mål å dokumentere at norske fjørfeflokker er fri for influensa A-virus av subtypene H5 og H7.

2020

Aktiv overvåking i 2020 påviste 47 tilfeller av fugleinfluensa hos villfugl i Norge. Fire av tilfellene var høypatogen aviær influensa (HPAI), alle tilhørende subtype H5N8.

Last ned rapporten

Eldre rapporter