Virologi

Virus kan forårsake sykdom hos fisk, fugler og landdyr.

Virologi er læren om virus. Til forskjell fra andre mikroorganismer som bakterier og parasitter, har ikke virus cellulære organeller eller eget stoffskifte og er avhengig av vertsceller for å produsere proteiner og reprodusere.

Alvorlige, smittsomme sykdommer påvises heldigvis sjelden hos fugler og landdyr i Norge, men det er viktig å ha god beredskap mot sykdommer som blåtunge, fugleinfluensa, munn- og klauvsjuke, rabies og svinepest.

Norge er verdens største produsent av laks, og selv om helsesituasjonen for oppdrettsfisk generelt er god, fører flere alvorlige virussykdommer som ILA og PD til redusert velferd for fisken og økonomiske tap for oppdretteren.

Diagnostikk

Veterinærinstituttet overvåker, påviser og karakteriserer virusene som er årsak til sykdommene og deltar i forskningsprosjekt for å kunne forstå sykdommene bedre. Målet er å sette myndighetene og oppdretterne bedre i stand til å håndtere sykdommene og å redusere antall utbrudd.

Dyrking av virus i cellekultur med identifisering med fluorescerende antistoff eller nøytralisering med serum har tradisjonelt vært brukt for påvisning av virus, men påvisning av en del av virusets arvestoff med polymerase chain reaction (PCR) er en raskere og mer følsom metode som i stor grad har tatt over for tradisjonelle metoder. Videre gjøres sekvensering av arvestoffet som en nærmere karakterisering for å kunne si noe om slektskap mellom ulike virus. 

Referanselaboratorium

Veterinærinstituttet er Nasjonalt Referanselaboratorium (NRL) og har akkrediterte metoder for påvisning av flere virus og arrangerer ringtester for andre laboratorier i Norge samtidig som vi deltar i ringtester som arrangeres av EUs referanselaboratorier.

Nyheter