Status og vurdering per 10.11 2020:  Lav risiko for introduksjon av fugleinfluensa H5N8 til Norge

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet vurderer risikoen for smitteintroduksjon med HPAI via trekkfugl til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap i Norge som lav, men anbefaler økt årvåkenhet for sykdom og død hos viltlevende fugler og utegående hobbyfjørfe.

Siden juli 2020 har det blitt rapportert om flere tilfeller av høypatogen aviær influensa (HPAI) subtype H5N8 hos ville fugler og fjørfe i Russland, og fra om med september 2020 også i Nord-Kasakhstan. På bakgrunn av dette samt rapporterte tilfeller av HPAI hos villfugl og fjørfe fra Israel, Nederland, Tyskland, Storbritannia, Danmark og Irland i høst 2020, anbefaler Veterinærinstituttet økt årvåkenhet for sykdom og død hos viltlevende fugler og utegående hobbyfjørfe i sin statusrapport til Mattilsynet 10. november 2020.

Mange døde villfugler i Tyskland og Nederland

De siste dagene er det blitt samlet inn store mengder døde villfugl langs kysten av Tyskland og Nederland. Blant de døde fuglene er flere forskjellige fuglearter representert. Tyske myndigheter rapporterer at de har samlet inn mer enn til sammen 3000 døde villfugl fra nordsjøkysten fra utbruddet startet og fram til nå. Fuglene blir samlet opp og destruert for å forsøke å dempe smittepresset så mye som mulig.

EU/EFSA har vurdert at nordlige og østlige deler av Europa er mest utsatt for eventuelle utbrudd i forbindelse med høsttrekket. Basert på tidligere års erfaringer, er det lite sannsynlig at Norge blir berørt av hovedtrekket fra de østlige hekkeområdene på høsten Mens både Sverige, Finland og Danmark har påvist HPAI i fjørfe og viltlevende fugler tidligere, har HPAI aldri blitt påvist i Norge.

Friedrich-Löffler-Instituttet i Tyskland mener en ut fra det store antallet døde villfugler og den brede artssammensetning, kan man gå ut ifra at virulensen til det nye viruset er noe tilsvarende det fra 2016/2017. Den gang ble det registrert tilfeller av HPAI i 29 europeiske land og utbruddet var det største som er registrert i EU med tanke på antall positive fjørfebesetninger, geografisk utbredelse og antall døde viltlevende fugl.

Risikoen for zoonotisk overføring av aviær influensa til befolkningen i Europa vurderes av EFSA som svært lav.

Varsle om døde og svekkede fugler til Mattilsynet

Veterinærinstituttet ønsker at alle som oppdager svekkede eller døde viltlevende ender, gjess, svaner, vadefugler og rovfugl gir beskjed til Mattilsynet slik at de kan ta ut prøver fra fuglene.

Sykdom og dødsfall hos utegående hobbyfjørfe bør også meldes til Mattilsynet slik at de kan vurdere hvorvidt det er aktuelt å ta ut prøver og analyse for HPAI. Ved hjelp av økt prøvetaking ønsker man å oppdage en eventuell introduksjon av HPAI til Norge så tidlig som mulig slik at kadaver kan fjernes og behovet for nye tiltak kan vurderes.

Tidligere vurderinger:

Fugleinfluensa H5N8 i Øst-Europa (vurdering april 2020)

Fakta

Aviær influensa

Grim Rømo

Fagansvarlig fjørfe og veterinær
Vis telefonnummer
Send e-post

Del artikkel