Ny rapport: Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt og moskus (HOP) 2018

Denne saken er eldre enn to år

Ny rapport for Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt og moskus (HOP) 2018 viser at det har i 2018 vært fokus på viktige virussykdommer (hepatitt E, skogflått-encefalitt og munnskurv) hos hjortevilt og moskus. HOP har som mål å frambringe systematiske og oppdaterte data om helsetilstanden i norske hjorteviltbestander og hos moskus. Miljødirekotatet er oppdragsgiver og finansiør for HOP.

HOP feiret i 2018 20-årsjubileum med et stort jubileumsseminar og et nytt årshjul over aktuelle sykdommer hos hjortevilt.

I tillegg til CWD, har det i 2018 vært fokus på viktige virussykdommer (hepatitt E, skogflått-encefalitt og munnskurv) hos hjortevilt og moskus. Videre rapporteres forekomst og betydning av to parasitter hos hjort, og et prosjekt for å kartlegge hjerneforandringer hos eldre elger.

Arbeidet med CWD har medført ekstraordinær arbeidsbelastning også i 2018. Arbeidet med CWD blir rapportert i en egen rapportserie fra Veterinærinstituttet (OK-rapport). Her gis kun en kort oppsummering av status og utvikling for CWD i 2018.

Gjennom 2018 ble det testet 33 658 hjortedyr for CWD i Norge, inkludert Svalbard (villrein 3 681, tamrein 12 017, oppdrettshjort 643, vill hjort 7 785, elg 6 705, rådyr 2 124, dåhjort 48 og ikke oppgitt art 655). Sykdommen ble påvist hos totalt syv dyr i 2018; seks villrein fra statlig felling i Nordfjella og hos ei eldre elgku i Flesberg, Buskerud. I tillegg ble 22 moskus fra Dovrefjell testet for prionsykdom, alle var negative for CWD.

Les hele rapporten.

Del artikkel