Musepest

Musepest (nephropathia epidemica) er en sykdom som smitter mellom dyr og mennesker (zoonose).

Sykdommen opptrer oftest hos mennesker i år med mye smågnagere, og er mest vanlig om høsten og vinteren.

Smittestoff og smitteveier

Musepest forårsakes av Puumalavirus, som tilhører virusslekten Hantavirus i familien Bunyavirus.

De ulike Hantavirusene smitter spesifikt ulike gnagere, og klatremus (Myodes glareolus) regnes som hovedreservoar for Puumalavirus i Sør-Norge, mens rødmus (Myodes rutilus) er hovedreservoaret i Nord-Norge.

Smågnagere skiller ut virus i spytt, urin og avføring. Smitte til mennesker skjer gjennom innånding av støv som inneholder virus fra muselort og –urin, eller ved inntak av vann forurenset med avføring fra mus.

Sykdomstegn og diagnostikk

Smågnagere blir vanligvis ikke syke av Hantavirus, men skiller ut virus i urin og i avføring i lang tid.

Hos mennesker gir den skandinaviske varianten av viruset gir først og fremst akutt nyresykdom, men infeksjonen er svært sjelden dødelig. Hantavirus i andre deler av verden (deriblant Seoulvirus) gir alvorligere nyre- og/eller lungesykdom med blødninger. Inkubasjonstiden er 2-6 uker, og sykdommen har vanligvis to faser. Først opptrer influensalignende symptomer med oppkast og diaré, og etter en kort periode kan tegn på nyresykdom inntreffe. Infeksjoner uten, eller med milde symptomer, er sannsynligvis det vanligste. Les mer om Nephropathia epidemica på Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Diagnostikk
Antistoffer mot viruset kan påvises i blod hos smittede dyr. Viruset kan også påvises i blod og vev med RT- PCR. Testing er aktuelt ved import av tamrotter og ved innføring av ville gnagere til laboratorier.

Veterinærinstituttet utfører ikke undersøkelser for hantavirus. 

Forekomst

Hantavirus forekommer over hele verden, og 35 varianter er beskrevet. I Skandinavia og Øst-Europa er Puumalavirus vanlig, og forårsaker sjukdom hos menneske. 

I 2013 ble Seoul hantavirus påvist hos både ville og tamme rotter i Storbritannia og hos tamrotte i Sverige. Seoul hantavirus er ellers utbredt i Asia og Sin nombre hantavirus vanlig i Nord-Amerika. Seoulviruset smitter brunrotte (Rattus norvegicus). Det er ikke kjent hvor utbredt Seoulviruset er i tamrottepopulasjonene verken i Norge eller andre land.

Tiltak

Siden Seoulviruset er påvist hos tamrotter i flere land, vil det være en risiko for at det ved import av slike kjæledyr innføres dyr som er bærere av viruset og som således kan smitte andre dyr og mennesker. Ved import av tamrotter bør disse derfor testes for Hantavirus.

Det er ingen spesifikk behandling for syke mennesker, men ved alvorlige tilfeller av nyresvikt kan det være aktuelt med dialyse. Musepest hos menneske (Nephropathia epidemica) kan forebygges ved å benytte våt klut i stedet for å koste, og eventuelt også ta på hansker og munnbind, ved rengjøring der det er eller har vært gnagere.