Svært lav sannsynlighet for fugleinfluensa i Norge

Denne saken er eldre enn to år

Det er påvist fugleinfluensa av typen H5N6 i til sammen ni europeiske land i løpet av vinteren, inkludert Sverige, Finland og Danmark. Sammenlignet med fjorårets epidemi er årets utbrudd svært beskjedent, og dominert av enkeltpåvisninger i viltlevende fugler.

Selv om H5N6 ikke virker å være like dødelig som fjorårets H5N8 virus er det tydelig av det sirkulerer i villfuglpopulasjoner og dermed utgjør en potensiell smittekilde for fjørfe. H5N6 smitter ikke til mennesker.

-Viruset er påvist hos død fugl i viktige overvintringsområder for norske trekkfugler, og det er definert risikoarter og risikoområder for introduksjon av fugleinfluensa til Norge i forbindelse med vårtrekket. Risikoen for smitte til fjørfe i Norge vurderes som svært lav, sier seniorforsker Siri Sjurseth som er fagansvarlig for fjørfehelse ved Veterinærinstituttet.

Det vil bli fokus på undersøkelse av døde villfugler i forbindelse med vårtrekket.

-Passiv overvåking av villfugl er det viktigste verktøyet vi har i forhold til å kontrollere helsestatus i villfuglpopulasjonen. Veterinærinstituttet oppfordrer derfor publikum til å være årvåkne i forhold til funn av døde andefugler (ender, gjess og svaner), måkefugler, vadere, rovfugler (spesielt ørn og musvåk) og åtseletere (kråke og ravn), sier Sjurseth.

Ved funn av døde fugler av disse artene er det ønskelig at de leveres til det lokale Mattilsynet eller til Veterinærinstituttet for prøvetaking.

Kontakt ved Veterinærinstituttet:
Siri Sjurseth

 

 

Del artikkel