Import av hunder med ukjent opphav utgjør en smitterisiko

Denne saken er eldre enn to år

Import av hunder med ukjent opphav, øker risikoen for at mennesker og hunder i Norge kan bli smittet med sykdommer som ikke finnes i Norge eller som er sjeldne her til lands, mener Veterinærinstituttet. Av hensyn til dyre- og folkehelsen i Norge er det derfor gode grunner for å begrense import av hund.

 

Mattilsynet har i dag meldt om at reglene for innførsel av hund til Norge er endret. Nå stilles det krav til at du kan dokumentere at hunden har vært i ditt eie og under din kontroll i seks måneder før den kan innføres til Norge. Gatehunder regnes ikke lenger som handelsdyr, og det kommersielle regelverket kan ikke brukes for å hente gatehunder i utlandet. De nye reglene rammer ikke seriøse importører av hunder til Norge eller deg som skal på feire med hunden.

- Mange land har en helt annen smittesituasjon enn Norge. Når man importerer en hund man ikke kjenner bakgrunnen til, for eksempel en gatehund, kan man risikere å få med smittestoffer som kan smitte videre til mennesker og dyr i Norge, sier Hannah Jørgensen, veterinær og smådyransvarlig ved Veterinærinstituttet.

Importen av hunder fra ikke-nordiske land har økt etter at reglene for import av hunder ble endret i 2012. Etter dette er blitt vanligere å importere hunder fra land som har sykdommer og smittestoffer som er sjeldne eller ikke finnes i Norge.

- Vi har sett eksempler på at importere hunder har hatt multiresistente bakterier og alvorlige sykdommer som hjerteorm og leishmania. Det importers også hunder til Norge som, når de undersøkes, ikke er godt nok vaksinert mot rabies. I noen tilfeller lurer vi på om vaksinasjonspapirene kan være forfalsket, sier Jørgensen.

Ifølge Jørgensen, er det viktig å være klar over at en tilsynelatende frisk hund kan være smittebærer.

- Mange smittestoffer kan gi infeksjoner uten at hunden virker syk. Noen ganger tar det også lang tid fra hunden er smittet til den blir syk.

Det er mulig å teste hunder som skal importeres for noen smittestoffer, men ikke alle. Man kan også behandle eller forebygge noen sykdommer, men ikke alle. Derfor fraråder Veterinærinstituttet import av hunder med ukjent bakgrunn.

-Dersom man likevel skal importere en hund bør den testes for enkelte smittestoffer først og gis forebyggende behandling utover det som er krevet i importregelverket, sier Jørgensen

Stadig flere velger å ta imot en omplasseringshund istedenfor å kjøpe valp. Det er bra, mener Jørgensen, for det finnes mange hunder som trenger et godt nytt hjem. 

– Vi oppfordrer folk til å ta til seg norske omplasseringshunder og være forsiktige med å ta til seg gatehunder eller hunder med ukjent opphav fra andre land.

Overvåker forekomst av smitte og sykdom hos importerte hunder

Veterinærinstituttet gjennomfører på oppdrag for Mattilsynet et overvåkingsprogram for å kartlegge forekomst av smitte og smittsomme sykdommer hos importerte hunder fra Sør- og Øst-Europa eller tredjeland.

I prosjektet ble det i løpet av 2017 tatt blodprøver av 72 hunder. De fleste av disse hundene var importert fra Spania. Prøvene ble testet for ulike infeksjonssykdommer som vi ikke har i Norge.

Ifølge vaksinasjonspapirene var alle hundene rabiesvaksinert, slik de skal når de importers til Norge, men etter å ha analysert blodprøver av hundene, stiller Veterinærinstituttet spørsmål ved om ca 9% av hundene er korrekt vaksinert.

Fem av hundene hadde Leishmaniose, en parasitt som blant annet finnes i middelhavslandene, og som kan gi alvorlig sykdom hos hund. Hunder blir livslange bærere, men det kan ta lang tid før sykdommen utvikler seg.

Behandling av leishmaniose hos hund er svært komplisert. Parasitten smitter hovedsakelig via sandmygg, som ikke finnes i Norge, men den kan også smitte ved bitt, parring og fra mor til avkom. Det er altså mulig for importerte hunder og smitte andre hunder i Norge selv om vi ikke har sandmygg her.

Èn av de importerte hundene som ble undersøkt i 2017 var positiv for hjerteorm (Dirofilaria immitis), en parasitt som også er påvist hos importerte hunder tidligere. Denne parasitten finnes ikke i Norge, men vi har myggarter som kan fungere som mellomverter. I sommermånedene er det altså teoretisk mulig for hjerteormen å smitte videre fra en importert hund til norske hunder.  

Aktuelle lenker

Del artikkel