Smitte mellom oppdrettsfisk og villfisk: Kunnskapsstatus og risikovurdering

Prosjektet har som mål å gi en oversikt over forskningsbasert kunnskap om smitte mellom fisk i oppdrett og ville bestander av laksefisk og marin fisk. En vurdering av risikoen for smitteoverføring mellom oppdrettsfisk og villfisk er også en del av prosjektet.

Kunnskapsbasen skal bidra til en bærekraftig lakseproduksjon med minst mulig uheldige påvirkninger på villfisk. Dette skal skje ved at ny og forskningsbasert kunnskap blir en del av grunnlaget for tiltak og forbedringer av regelverk, rutiner og systemer innen næringen.

Gjennomføring

Prosjektet gjennomføres som et litteraturstudium av publikasjoner i nasjonale og internasjonale vitenskapelige tidsskrifter. Informasjon fra publiserte og upubliserte rapporter og prosjekter som er under arbeid, vil også være en del av kunnskapsgrunnlaget. 

Prosjektet er en oppfølging av FHF-prosjektet «Smitte mellom oppdrettsfisk og villfisk – hva vet vi?» ledet av Nofima og med sluttrapport i 2011.

Veterinærinstituttet skal samarbeide med andre organisasjoner og institusjoner med sikte på å få et best mulig sluttprodukt.

Arbeidspakker

Prosjektet har fem arbeidspakker.

  • Arbeidspakke 1. Aktuelle patogener, metoder for påvisning og metoder for modellering
  • Arbeidspakke 2. Helsestatus
  • Arbeidspakke 3. Risikovurderinger og populasjonseffekter
  • Arbeidspakke 4. Oppdrett av andre arter
  • Arbeidspakke 5. Oppfølging av forrige rapport

Organisering

Prosjektet er lagt til Seksjon for fiskehelse og biosikkerhet som ledes av Atle Lillehaug. Medarbeidere fra andre seksjoner ved Veterinærinstituttet og fra andre fagmiljøer blant annet NMBU vil også delta.

Arbeidsgruppen består av forskere med kompetanse innen bakteriologi, virologi, parasittologi, epidemiologi, populasjonsmedisin, modellering og risikovurderinger.

Prosjektleder

Roar Gudding

Forskninginformasjon

Start
2017-06-01
Slutt
2018-05-31
Prosjektnummer
901318
Status
Ferdig
Finansiering
FHF Prosjekter
Forskningsområder
Bakteriologi, Epidemiologi, Fiskehelse, Parasittologi, Risikovurdering, Virologi