Laksepox: smittesporing i fisk og miljøprøver, sanering av anlegg og mulig vertikal overføring

Salmon gill poxvirus, SGPV settes i sammenheng med gjellesykdom, enten alene eller sammen med andre agens. Viruset ble karakterisert ved Veterinærinstituttet i 2015.

Undersøkelse av eldre materiale ved Veterinærinstituttet har vist at SGPV var til stede i prøver av gjeller allerede i 1995. Sykdommen kan ha et dramatisk forløp med høy dødelighet i settefiskfasen. Laks i sjø kan også rammes av «laksepox». SGPV er et stort DNA virus. En annen type poxvirus er påvist på gjeller hos karpefisk. I tilfeller som ikke er komplisert av andre agens, er det sparsomme obduksjonsfunn.

Spesielt ifbm smoltifisering er det svært alvorlige dødelighetsepisoder pga laksepox, men diagnosen er stilt på yngel ned til to til fem gram. Med sin svært akutte opptreden og med dødelighet opp imot 70% mener vi det er riktig å se dette som en «emerging disease».  Ved hjelp av PCR ved generell utredning av gjellesykdom viser det seg at SGPV kan være involvert i langt flere utbrudd av gjellesykdom enn vi tidligere var klar over.

Det store genomet til SPV er sekvensert og det bør kunne utvikles genetiske markører som angir hhv slektskap eller egenskaper viktige for utvikling av sykdom. Disse markørene må utvikles så raskt som mulig for å kunne spore smitte og avgjøre om det kan finnes hhv farlige og ufarlige varianter av viruset slik som f.eks ved ILA. 

Vi har ikke kunnskap om virusets evne til å overleve i vann eller biofilm eller hvordan brakklegging og desinfeksjonsmåter kan bryte smittekjeder og senke infeksjonspresset.

Vi trenger å etablere effektive prosedyrer for å spore smitte med SGPV i fisk og miljø for å kunne oppdage smitteveier inn til og innad i settefiskanlegg.

Mål for prosjektet

Hovedmålet med prosjektet er å etablere nødvendig kunnskap for å kunne bekjempe laksepox i produksjonssyklus fram til og med post-smolt fase i sjø.

Delmål 1
Etablere nye metoder for sporing av smitte og kunne skille virus fra ulike steder og tider vha genetiske markører

Delmål 2
Etablere prosedyrer for mest effektiv deteksjon av virus-smitte i settefiskanlegganlegg

Delmål 3
Epidemiologisk kartlegging av smitteveier til, og smittedynamikk innad i settefiskanlegg og overføring til sjøfase ved en longitudinell observasjons-studie

Delmål 4
Undersøke effekt på virusforekomst av brakklegging og desinfeksjonstiltak i anlegg med påvist smitte

Delmål 5
Undersøke om infisert stamfisk har potensiale til å overføre virus til neste generasjon

Prosjektleder
Brit Tørud

Samarbeidspartnere

  • Pharmaq Analytic
  • Marine Harvest
  • SalMar
  • Åkerblå
  • Sisomar
  • Trøndersmolt

Last ned rapporten her.

Forskninginformasjon

Start
2016-01-01
Slutt
2018-12-31
Prosjektnummer
32061 - 901270
Status
Ferdig
Finansiering
FHF Prosjekter
Forskningsområder
Epidemiologi, Miljø- og smittetiltak, Molekylærbiologi