Smittsom øyebetennelse hos tamrein

Smittsom øyebetennelse (Čalbmevihki på samisk) er en vanlig lidelse hos tamrein hvor reinens herpesvirus spiller en sentral rolle.

Reinens herpesvirus (CvHV2) er nylig vist å spille en sentral rolle i utviklingen av sykdommen. Viruset forekommer hos de fleste voksne tamrein i Norge og disse skiller ut viruset under stressende situasjoner og smitter uinfiserte, gjerne yngre, rein. Man kan derfor ikke unngå å få smitten inn i flokken, men må forebygge utbrudd og håndtere disse på best mulig måte når de oppstår.

Smittestoff og smitteveier

Reinens herpesvirus (CvHV2) er vist å spille en sentral rolle i den tidlige utviklingen av smittsom øyebetennelse hos tamrein. Viruset er svært vanlig forekommende, særlig hos voksne dyr. Når dyra først er smittet så er infeksjonen livslang.

Ved stress, slik som samling i gjerde og transport, kan infeksjonen hos de voksne dyra reaktiveres slik at de skiller ut viruset og smitter uinfiserte kalver og ungdyr, som ikke har immunitet mot viruset fra før. Hold av tamrein i gjerde og tilleggsfôring kan skape gunstige kontakt- og smittemuligheter. Viruset kan også overføres fra simle til foster i livmoren. Øyelesjonene som viruset forårsaker kan være innfallsport for sekundære bakterielle infeksjoner som gjerne dominerer i de fremskredne stadiene av sykdommen.

Sykdomstegn og diagnostikk

Smittsom øyebetennelse opptrer sporadisk hos tamrein og forårsaker enkelt- eller dobbeltsidig øyebetennelse og noen ganger blindhet. Infiserte dyr blir sensitive for lys, har økt tåreutskillelse og får hevelser (ødem) rundt øynene og i øyelokkene. Hornhinna blakkes og blir hvit- eller blåaktig (Bilde 1). I de fleste tilfellene blir slike dyr friske igjen av seg selv. I noen tilfeller ser man imidlertid at tilstanden forverres, at det oppstår sår på hornhinna. Sekundære bakterielle infeksjoner kan forverre tilstanden ytterligere (Bilde 2). Dersom tilstanden ikke bedres, involveres hele øyet, ofte med perforasjon av hornhinna.

Diagnostikk
Diagnostikk av infeksjon med CvHV2 bygger på kliniske funn samt isolering av virus og/eller bakterier. Diagnostikk kan gjøres ved Veterinærinstituttet på forespørsel. 

Differensialdiagnoser
Skader på øye.

Forekomst

Viruset er påvist hos tamrein i hele Norge, med en økt forekomst med økende alder og dyretetthet.

Tiltak

Isolering av syke dyr er viktig. Vask og rens av affiserte øyne, samt antibiotika mot sekundære bakterielle infeksjoner.

Les mer om smittsom øyebetennelse