Oppdrag knyttet til produksjonsområde 3

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet utreder nå alternative lokalitetsstrukturer for oppdrettsanlegg i produksjonsområde 3, mellom Karmøy og Sotra. Oppdraget innebærer flere modelleringer i løpet av våren 2020.

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som har bedt Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet om et kunnskapsgrunnlag vedrørende lokalitetsstruktur i dette området. Mattilsynet og Fiskeridirektoratet involveres som observatør og næringen vil bli hørt i arbeidet som skal sluttføres innen 1. mai i 2020.

Smittespredning (lakselus, PD, ILA) mellom lokalitetene skal beregnes ut fra dagens lokalitetsstruktur og sammenlignes med alternative scenarioer for størrelse og plassering av anlegg. Dersom beregningene viser mindre spredning med alternativ struktur, vil departementet vurdere å gjennomføre en omstrukturering.

– Området mellom Karmøy og Sotra har over tid hatt relativt store utfordringer med lakselus, og området har også betydelig utfordringer med ILA og PD. Beregninger som departementet her ber om er noe vi har jobbet med i andre prosjekter. Vi har blant annet utviklet en modell i samarbeid med Norsk Regnesentral og University of Prince Edvard Island, som kan brukes til å simulere luseutvikling ved alternative lokalitetsstrukturer. Det skal bli interessant å se om simuleringene kan gi innblikk i hvordan strukturelle endringer kan begrense spredningen av lakselus, sier Lars Qviller, som forsker på smittespredning i akvakultur.'

Vedlegg

Del artikkel