Lovende ny metode for å påvise PD-virus ved filtrering av sjøvann

Denne saken er eldre enn to år

Resultater fra innledende studier og feltforsøk viser at filtrering av sjøvann har potensiale som overvåkingsmetode for PD-virus i oppdrettsanlegg for laks. Dette blir presentert under Frisk Fisk-konferansen i Tromsø 6.-7. februa.

Årlig blir mellom 100 000 og 200 000 oppdrettslaks avlivet for å bli testet for PD. Nå er det håp om at en ny metode for påvisning kan unngå at så mye fisk går tapt.

I prosjektene «Biosikkerhet i fiskeoppdrett» og SAFEGUARD ved Veterinærinstituttet er det et mål å etablere en overvåkingsmetode for påvisning av virus i fiskens miljø – direkte i sjøvann. Som en innledende studie ble det gjennomført et smitteforsøk med PD-virus på post-smolt laks, der virus lot seg påvise i sjøvannsprøver etter at fisken var smittet med SAV3- virus.

Metoden er også blitt benyttet ute i felt på et oppdrettsanlegg med påvist PD, hvor flere sjøvannsprøver ble tatt på forskjellige dybder i en merd. Vannprøvene ble filtrert, og de aller fleste prøvene var positive i RT-qPCR for SAV. Foreløpige resultater fra denne feltstudien viser at filtrering av sjøvann har potensiale som overvåkingsmetode for forekomst av SAV på oppdrettsanlegg for laks. Metoden vil da kunne erstatte den omfattende prøvetakingen av fisk som benyttes nå, og som krever at et stort antall fisk må avlives. Til sommeren skal det gjennomføres storskala-testing av den nye metoden ved flere anlegg for å undersøke om virus kan påvises like tidlig i vann som i fisk i forbindelse med overvåkingsprogrammet.

Resultatene for å påvise SAV fra sjøvann er lovende. Veterinærinstituttet har tidligere utviklet en metode for påvisning av krepsepest fra vann, og lyktes med det. - Vi har godt håp om å lykkes også med en metode for PD-overvåking, sier Lisa-Victoria Bernhardt, stipendiat ved Veterinærinstituttet.

Virussykdommer er blant de viktigste årsakene til den høye dødeligheten hos oppdrettslaks i sjøfasen. Sykdomsovervåking er derfor en viktig faktor i helsestyring av oppdrettsvirksomheter. En av de viktigste sykdommene er PD - pankreassykdom, som forårsakes av viruset Salmonid alphavirus (SAV); et virus som kan spres via horisontal overføring i vann. Utbredelsen av PD og SAV overvåkes i dag ved hjelp av regelmessig prøvetaking av fisk, noe som forutsetter at viruspåvisning gjøres i laks som avlives.

Del artikkel