Veterinærinstituttet har påvist fugleinfluensa (H5) i en kommersiell verpehøns-besetning i Rogaland

Denne saken er eldre enn to år

Etter melding om flere døde høner i en verpehøns-besetning i Rogaland, ble det tatt ut prøver av hønene med tanke på undersøkelse for fugleinfluensavirus. Prøvene var positive for Influensa A(H5).

Veterinærinstituttet jobber nå for å karakterisere viruset ytterligere med tanke på å avklare hvor sjukdomsframkallende viruset er og N-subtype. Hønene er undersøkt ved PCR-undersøkelse av prøver tatt fra svelg og kloakkåpning.  

Første gang at fugleinfluensa (H5) er påvist i en kommersiell fjørfebesetning i Norge

Høypatogen fugleinfluensa (HPAI) ble for første gang påvist hos villfugl i Rogaland i 2020 (HPAI subtype H5N8). Dette viruset var av samme type som fugleinfluensavirus som er påvist hos en rekke fugler i Danmark, Nederland og Tyskland samt andre europeiske land.

Høypatogen fugleinfluensa har aldri blitt påvist i en kommersiell fjørfebesetning i Norge. HPAI-virus kan forårsake alvorlig og svært smittsom sykdom hos fjørfe og fugler i fangenskap. Videre undersøkelser av prøvene vil gi svar på om prøvene som nå er kommet inn dreier seg om en høypatogen variant.

Hva gjør Veterinærinstituttet?

Som nasjonalt referanselaboratorium for influensa hos dyr, bistår Veterinærinstituttet Mattilsynet i deres håndtering av saken. Veterinærinstituttet vil sende prøvemateriale til EUs referanselaboratorium og Folkehelseinstituttet for ytterligere karakterisering av viruset og for å bidra til deres epidemiologiske oversikt.

Veterinærinstituttet anbefaler at publikum som oppdager svekkede eller døde viltlevende ender, gjess, svaner, vadefugler, måker og rovfugl, er varsom med kontakt med disse. Meld straks fra til Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 slik at de kan ta ut prøver fra fuglene.

Det er viktig at fjørfeeiere er særdeles nøye med god smittebeskyttelse for ikke å få smitte inn i egen besetning.

Veterinærinstituttet samarbeider med Mattilsynet og Folkehelseinstituttet i utbruddsarbeidet.

Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for smitte til mennesker som svært lav.

Her kan du lese om:

 

Del artikkel