Koi-herpesvirus påvist for første gang i Norge

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet har påvist koi-herpesvirus (også kjent som Cyprinid herpesvirus 3) hos karpe i en lukket privat karpedam i Hordaland. Dette er første registrerte påvisning av viruset i Norge.

Det var en observant eier av karpedammen som sammen med veterinær varslet Mattilsynet om mistanke om koi-herpesvirus (KHV) og sendte inn prøver til Veterinærinstituttet for diagnose.

Sykdomsutbrudd med KHV ble første gang beskrevet i England i 1996, og har siden blitt påvist i en rekke land der kultivering av koi og/eller vanlig karpe foregår. KHV kan ikke gi sykdom i mennesker. Koi herpesvirus (KHV) er et svært smittsomt virus som gir sykdom med høy dødelighet hos vanlig karpe (Cyrinus carpio). Vanlig karpe blir kultivert som matfisk i mange land, men har også blitt selektivt avlet fram som prydfisk, og kalles da koi.

Første verifiserte påvisning i Norge

KHV har vært en bekymring for akvariebransjen i flere år, og nå har den første saken blitt registrert i Norge. Det var en privat karpeeier i Hordaland som tok kontakt med sin dyrehelseklinikk og fikk tatt ut prøver til analyse. De kliniske tegnene ved KHV-sykdom er ofte litt diffuse, så også i dette tilfelle, men typiske tegn som hvite flekker på gjellene, innsunkne øyne og flekker på huden ble observert. Vevsprøver fra en koi med de overnevnte kliniske tegnene ble sendt til Veterinærinstitutet, hvor KHV ble påvist ved spesifikk PCR og sekvensering (dvs. påvisning av DNA fra viruset) 3. juli. Eieren av karpedammen har på eget initiativ avlivet all fisk etter påvisningen.

Faktainformasjon om koi-herpesvirus

KHV, har den taksonomiske betegnelsen Cyprinid herpesvirus 3, og tilhører familien Alloherpesviridae og er et dobbeltrådige DNA virus. Det er nært beslektet med carp pox virus (Cyprinid herpesvirus 1) og gold fish hematopoietic necrosis virus (Cyprinid herpesvirus 2).  KHV gir primært sykdom og dødelighet hos koi og vanlig karpe mens andre cyprinider som f.eks gullfisk og gresskarpe ser ut til å være relativt motstandsdyktige. Hybrider av gullfisk (hann) og vanlig karpe (ho) er moderat resistente.

Sykdom som følge av KHV resulterer ofte i 80-100% dødelighet ved vanntemperaturer mellom 16 – 25 ⁰C. Overlevende fisk blir typisk bærere av viruset, noe som er kjent fra andre herpesvirusinfeksjoner. Smitte skjer gjennom direkte kontakt med infisert fisk, kontakt med infisert vann, sediment eller andre vektorer som har vært i kontakt med kontaminert materiale. Infeksiøst virus smitter primært gjennom hud og gjeller.

Sykdom som følge av KHV ble påvist i Sverige i 2007, hvor følgene av smitte er større enn i Norge fordi landet har mange sjøer med ville bestander av karpe, som kan være truet dersom smitten skulle lekke ut til vann og vassdrag. Det er likevel svært viktig å unngå smittespredning mellom dammer og akvarium i Norge, så en påvisning av KHV i Norge fører til forbud mot å flytte fisk uten særskilt tillatelse fra Mattilsynet.

Les også nettmelding fra Mattilsynet.

Del artikkel