PRVInVir - Piscine orthoreovirus (PRV) karakterisering: Inaktivering og Virulens

Det overordnede målet er å generere kunnskap som kan brukes som grunnlag for tiltak som kan redusere mengden Piscine orthoreovirus (PRV) i lakseoppdrettsnæringen. For å oppnå dette vil vi kartlegge PRVs motstandsdyktighet overfor desinfeksjon, og om det er virulensforskjeller mellom ulike virusstammer.

Piscine orthoreovirus (PRV) er vidt utbredt i oppdrettslaks og er assosiert med hjerte- og skjelettmuskel betennelse (HSMB); den vanligste virussykdommen i norsk lakseoppdrett. Til tross for at både viruset og sykdommen har vært kjente i mange år, finnes det per i dag ingen spesifikke tiltak som målrettet reduserer mengden PRV og HSMB i norsk oppdrettsnæring.

De siste årene har det blitt publisert data som kaster nytt lys på utbredelsen av PRV og assosiasjon til sykdom. Inntil nylig var HSMB i hovedsak ansett som ett problem i Norge. Sykdommen har tidligere vært påvist i Skottland, men HSMB utbrudd har nå blitt bekreftet i Chile og Canada, som før har vært tilsynelatende fri for HSMB. I tillegg har man i Norge funnet en PRV-liknende variant i regnbueørret som var assosiert med HSMB liknende forandringer. Sist, men ikke minst, ble det i 2015 vist at PRV er assosiert med melaniserte flekker i laksefilet, en tilstand som medfører store tap for industrien. Det er mye som tyder på at fokuset på PRV vil øke i fremtiden.

Et essensielt verktøy i all virusforskning er virus som er renset, det vil si fritt fra annet cellulært materiale. Slikt materiale er ett svært nyttig verktøy for å besvare basale virologiske spørsmål. Den vanligste kilden til rensing av virus er materiale fra dyrkning i cellekultur. Per i dag har dessverre ingen funnet en cellelinje som kan produsere de mengdene PRV som kreves for opprensing.

Øystein wessel ved NMBU-Veterinærhøgskolen har nå for første gang utarbeidet en metode for å rense PRV direkte fra infisert laks. Basert på renset virus har vi nylig gjennomført en studie som bekrefter at PRV er det etiologiske agens for HSMB (Kochs postulat). Det eksperimentelle smitteforsøket viste at PRV alene er tilstrekkelig til å fremkalle HSMB. Dette er en fundamentalt viktig bekreftelse for videre forskning på PRV og HSMB.

Renset PRV åpner for å karakterisere basale egenskaper ved PRV, for eksempel hva som skal til for å inaktivere viruset. Renset virus kan kvantifiseres i antall partikler og brukes som smittemateriale. Dette åpner for mer standardiserte eksperimentelle smitteforsøk der man kan sammenlikne PRV stammer og virulens. Utvikling og alvorlighetsgrad av sykdommer er multifaktorielt betinget og påvirkes av virus, vert og miljø. For å forstå denne kompliserte interaksjonen er det essensielt å designe forsøk som isolerer ulike enkeltfaktorer for å se hvordan de alene påvirker virusinfeksjon.

Prosjektleder internt

Maria K Dahle

Samarbeidspartnere

  • NMBU
  • VESO Vikan
  • Nofima 

Forskninginformasjon

Start
2017-01-01
Slutt
2020-12-31
Prosjektnummer
32065
Status
Ferdig
Finansiering
FHF Prosjekter
Forskningsområder
Desinfeksjon, Fiskehelse, Immunologi, Virologi

Forskere

Maria K Dahle

Seniorforsker og Professor II v/UiT
Vis telefonnummer
Send e-post