Parasittologi

Parasitter kan forårsake sykdom hos fisk, fugler og landdyr.

Fagområdet parasittologi omfatter snyltere og vertsdyr i mange zoologiske grupper med en stor variasjon i levesett og livssyklus. Diagnostikken og forskningen ved Veterinærinstituttet fokuserer på parasitter som er av stor betydning for landlevende og vannlevende dyr samt zoonotiske parasitter som kan smitte fra dyr til mennesker.

Historisk sett har det vært relativt få parasitter som har forårsaket alvorlig sykdom og lidelser hos fisk og dyr i Norge sammenlignet med andre europeiske land, med unntak av magetarm parasitter hos drøvtyggere. Økt transport av levende dyr, både nasjonalt og internasjonalt, har endret på denne situasjonen og det oppdages stadig nye, innførte parasitter som truer helsen til dyr, fisk og mennesker.

Veterinærinstituttet deltar i flere parasittrelaterte nasjonale overvåkningsprogrammer av produksjonsdyr og ville dyr for å avsløre introduksjon av nye arter eller spredning av uønskede arter, for eksempel fransk hjerteorm Angiostrongylus vasorum, revens dvergbendelorm Echinococcus multilocularis og midden Psoroptes ovis.

Gyrodactylus salaris er et eksempel på en innført fiskeparasitt som har fått alvorlige konsekvenser for overlevelsen til villaks. Figuren under viser utviklingen i antall lakseelver som har blitt berørt av denne parasitten samt resultatet fra det omfattende bekjempelses- og friskmeldingsarbeidet som Veterinærinstituttet har gjennomført på oppdrag fra norsk forvaltning.

Diagnostikk og forskning 

Veterinærinstituttet utfører et stort antall ulike analyser for å påvise og identifisere parasitter som påvirker helsen og velferden til produksjonsdyr, sports- og kjæledyr og ville dyr både på land og i vann. Forskningen fokuserer på utvikling av metoder til forbedret diagnostikk. I tillegg gjennomføres en rekke studier som omfatter utvikling i parasittforekomst, sykdomsutvikling hos vertsdyr, effekt av parasittbehandlinger og utvikling av resistens hos parasitter mot behandlingsmidler.

Referanselaboratorium

Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for en rekke navngitte parasitter, bl. a. for de zoonotiske parasittene Echinococcus multilocularis og Trichinella som kan få alvorlige konsekvenser for folkehelsen. Veterinærinstituttet er også internasjonalt referanselaboratorium for verdens dyrehelseorganisasjon for laksefiskparasitten Gyrodactylus salaris.

Rapporter


Forskningsprosjekt

Nyheter