Cryptosporidium og kryptosporidiose

Encellede parasitter i slekten Cryptosporidium kan gi diaré hos dyr og mennesker.

Kryptosporidier kan spres direkte mellom mennesker, fra dyr til mennesker, eller via vannkilder som er blitt forurenset med gjødsel eller kloakk.

Enkelte kryptosporidiearter fra dyr kan gi sykdom hos mennesker, den viktigste av disse er Cryptosporidium parvum.

Smittestoff og smitteveier

Det finnes flere ulike arter. C. parvum kan finnes hos både dyr og mennesker. Flere dyrearter har egne kryptosporidiearter som ikke smitter menneske. Menneske har også en egen kryptosporidieart – Cryptosporidium hominis.

Parasittene skilles ut i avføring i form av smittsomme oocyster (mikroskopiske egg). Oocystene er hardføre og vil kunne overleve i flere måneder i miljøet. Cryptosporidium oocyster tåler klorbehandling og det betyr at de vil overleve vannbehandling med klor.

Parasittene drepes ved koking (1 minutt er nok), UV- og ozonbehandling av vann, uttørking og frysing. Parasittene vil ikke kunne oppformere seg utenfor tarmen (som for eksempel i vann eller i miljøet).

Sykdomstegn og diagnostikk

Cryptosporidium kan gi diaré hos dyr og mennesker. Det må foretas mikroskopisk undersøkelse av avføring eller annet prøvemateriale for å påvise kryptosporidie-oocyster. For videre artsbestemmelse brukes molekylære metoder.

Kryptosporidiose hos dyr
Hos dyr gir kryptosporidier først og fremst sykdom (hovedsakelig diaré) hos helt unge dyr som spedkalv, kje, lam osv. Eldre dyr vil også kunne bli smittet av ulike kryptosporidiearter, men disse blir sjelden syke.

Kryptosporidiose hos mennesker
Smittekilde for mennesker er vanligvis vann, i sjeldne tilfeller matvarer, som er forurenset med parasitter via avføring fra dyr eller mennesker. Smitte fra menneske til menneske er ikke uvanlig, for eksempel innen familier. Kontakt med smittede kalver har vært årsak til en del tilfeller av kryptosporidiose hos mennesker.

Cryptosporidiose hos menneske skyldes som regel infeksjon med C.parvum eller C. hominis. Symptomer er diaré og magesmerter. Noen kan også få moderat feber, hodepine, kvalme og oppkast. Ved kryptosporidiose kvitter kroppen seg som oftest med parasitten i løpet av 3–4 uker. Personer med svekket immunforsvar kan få langvarig, alvorlig diaré. Smittedosen er lav og inkubasjonstid er fra 1 døgn til et par uker, vanligvis 1-2 uker. Det er ingen effektiv medikamentell behandling tilgjengelig mot kryptosporidiose selv om enkelte stoffer har en viss effekt.¨Les mer om kryptosporidiose hos mennesker hos Folkehelseinstituttet

Forekomst

C. parvum kan forekomme i tarmen hos en lang rekke dyrearter og hos mennesker over hele verden.

Parasittene kan finnes i overflatevann som følge av forurensning med avføring fra dyr eller mennesker.

Overflatevann er en vanlig drikkevannskilde i Norge, og i en norsk studie fra 2000 ble parasittene funnet i ubehandlet råvann fra 25 % av de undersøkte drikkevannskildene.

Tiltak

Det gjennomføres ingen regelmessige systematiske undersøkelser av kryptosporidier hos dyr i Norge, men kryptosporidier blir jevnlig påvist i avføringsprøver fra dyr. Funn av kryptosporidier hos dyr er ikke meldepliktig.

Man bør koke drikkevann i områder der parasittene finnes i vannkilden. Gode hygienerutiner ved tilberedning av matvarer og ved toalettbesøk er viktig. Det er også viktig med god hygiene ved håndtering av dyr, spesielt unge kalver som ofte har C. parvum.