Giardia duodenalis

Giardia duodenalis er en encellet parasitt som kan gi mage-tarm sykdom (giardiose eller giardiasis) hos dyr og mennesker.

Dyr kan ha noen av de samme typene Giardia som mennesker har, men de aller fleste tilfeller hos mennesker skyldes smitte som stammer fra andre mennesker. 

Smittestoff og smitteveier

Giardiose forårsakes av den encellede parasitten Giardia duodenalis (synonymer: G. intestinalis og G. lamblia). Parasittene skilles ut fra tarmen hovedsakelig som smittsomme cyster.

Giardia kan spres direkte mellom mennesker, fra dyr til mennesker, eller til vannkilder via forurensning med gjødsel og kloakk.

Flere typer av Giardia er funnet både hos dyr (husdyr, hunder, katter, gnagere og andre ville dyr) og mennesker. Mange dyrearter har egne typer Giardia som i liten grad smitter til mennesker.

Giardia cystene er hardføre og kan overleve i vann og miljø i flere måneder under gunstige forhold. I vann tåler de klorering men ikke UV- eller ozonbehandling. De drepes også av koking eller uttørking. Parasittene vil ikke kunne oppformere seg utenfor tarmen (i vann eller i miljøet).

Sykdomstegn og diagnostikk

Hos mange dyrearter gir ikke parasitten symptomer, mens hos for eksempel hund og katt kan det forekomme diaré og andre symptomer på tarminfeksjon, som slimet avføring og buksmerter.

Hos mennesker ses i mange tilfeller ingen symptomer, men de kan også variere fra akutt diaré med magesmerter og illeluktende luftoppstøt til langvarig infeksjoner med periodevis diaré, luftoppstøt, luft i magen og vekttap. Man antar at 5 – 10 % av de som er smittet har plager etter behandling selv om parasittene ikke kan påvises i avføringsprøve.

Uten behandling kan sykdommen føre til bærerstatus over lengre tid. Inkubasjonstid er fra 5 til 25 dager, vanligvis 7-10 dager. Personer med svekket immunforsvar har større sannsynlighet for å utvikle kraftige symptomer. Smittedosen er lav, så lite som 10 cyster kan gi infeksjon, men ikke alle som blir smittet blir syke.

Mennesker smittes oftest fra forurenset vann, sjeldnere fra matvarer. Smitte fra menneske til menneske er ikke uvanlig, for eksempel innen familier. Det finnes flere effektive medikamenter til behandling av sykdommen. Les mer om giardiose hos mennesker hos Nasjonalt folkehelseinstitutt: www.fhi.no

Diagnostikk
Undersøkelse av avføring eller vann med påvisning av Giardia cyster eller antigener. For videre artsbestemmelse brukes molekylærbiologiske metoder.

 

Forekomst

Norske undersøkelser har vist at Giardia er vanlig forekommende hos en rekke dyrearter (storfe, småfe, hund, ville hjortedyr, rødrev).

Overflatevann er en vanlig drikkevannskilde i Norge og i en norsk studie fra 2000 ble Giardia funnet i ubehandlet råvann fra 18 % av drikkevannskildene. Mange norske vannverk har ikke renseanlegg som er i stand til å fjerne parasittene fra drikkevannet.

Parasittene er svært utbredt – både hos dyr og mennesker - over hele verden, men er vanligere i varme strøk. På verdensbasis regner man med at det forekommer mer enn 200 millioner tilfeller hos mennesker per år.

Hos menneske har parasitten forårsaket en rekke sykdomsutbrudd i vestlige industriland de senere årene. I 2004 var det et utbrudd i Bergen som følge av forurensing av en drikkevannskilde.

Tiltak

Det gjennomføres ingen regelmessige systematiske undersøkelser av Giardia hos dyr i Norge, men Giardia blir jevnlig funnet i avføringsprøver fra dyr.

Man bør koke drikkevann i områder der parasittene finnes i vannkilden. Gode hygienerutiner ved tilberedning av matvarer og ved toalettbesøk er viktig. Det er også viktig med god hygiene ved håndtering av dyr.