Bonamiose

Bonamiose er en smittsom sykdom på skjell som forårsakes av den encellede parasitten Bonamia ostreae (Haplosporidia).

Bonamiose er en liste 2 sykdom og forekomst av eller mistanke om bonamiose skal umiddelbart rapporteres til Mattilsynet.

Smittestoff og smitteveier

Parasitten B. ostreae spres fra sted til sted ved transport og flytting av smittet ulike arter av østers.

Sykdomstegn og diagnostikk

Parasitten angriper skjellets hemocytter (blodceller) og sykdommen kan resultere i dødelighet opp mot 100 % i smittede bestander. Infiserte østers viser sjelden spesifikke tegn på sykdom før de dør, men lukkemuskelen kan bli svekket slik at skjellene blir stående halvåpne (”gaping”).

Tidlig i infeksjonen vil skjellene ha normal fylningsgrad ved åpning, senere i forløpet magres de av. Østersyngel kan være smittebærere, klinisk sykdom utvikles som regel når østersen nærmer seg kjønnsmodning, dvs. når vekten er om lag 30 gram.

Parasitten påvises ved lysmikroskopisk undersøkelse av innstøpt vevsmateriale (histologi) og vevsavtrykk fra hjerte (imprint) samt ved molekylærbiologisk baserte metoder som PCR og in situ hybridisering.

Forekomst

Bonamia ostreae ble påvist i Arendalsomsrådet i 2008, men er ikke påvist siden. Bonamiose ble første gang beskrevet i Europa i 1979, og sykdommen er påvist i de fleste europeiske land. Bonamiose har, sammen med parasittsykdommen marteiliose, forårsaket en fullstendig kollaps i produksjonen av flatøsters i store deler av Europa.

Norge fikk fristatus i EU for Bonamia sp. i 2004.

Overvåking

Norge har siden 1995 hatt et overvåknings- og kontrollprogram for bonamiose hos flatøsters. Fra 2015 er ikke Veterinærinstituttet involvert i programmet.

Gå til overvåkingsprogram

Tiltak

Bonamiose er en liste 2 sykdom. Mattilsynet vil sette i verk strenge tiltak for å hindre videre smittespredning når sykdommen påvises. Et av hovedtiltakene vil være forbud mot flytting av østers mellom smittede og frie områder.

Etter at B. ostreae ble påvist utenfor Arendalsområdet i 2008, er det opprettet en sone for beskyttelse og overvåking som fremdeles er gjeldende.