Borreliose

Borreliose er en sykdom hos dyr og mennesker forårsaket av bakterien Borrelia burgdorferi.

Bakterien overføres via skogflått (Ixodes ricinus) til menneske og husdyr.

Smågnagere, fugler og hjortedyr er viktige vertsdyr for bakterien.

Smittestoff og smitteveier

Borreliose forårsakes av bakterien Borrelia burgdorferi. Blant husdyrene i Norge er det først og fremst hund som kan utvikle sykdom.

Skogflåtten smittes med B. burgdorferi som larve eller nymfe ved å suge blod fra infiserte verter. Når flåtten biter en ny vert, kommer bakterien inn under huden hos verten, og kan senere spres til andre deler av kroppen.

Sykdomstegn og diagnostikk

Det er sjelden at hunder som smittes med B. burgdorferi via flåttbitt utvikler sykdom. Hunder som blir syke, kan få leddsmerter, muskelstivhet og bevegelsesproblemer. I enkelte tilfeller forløper sykdommen også med allmennpåkjenning, nedsatt matlyst, nedstemthet og feber, men andre symptomer er også beskrevet.

Borreliose smitter ikke direkte fra dyr til dyr eller fra dyr til menneske.

Diagnosen baseres vanligvis på kliniske sykdomstegn, kjent eksponering for flått og positiv test for antistoffer mot bakterien. Det bør tas to blodprøver for å se etter økning i antistoffnivå. Blodprøve for serologisk undersøkelse kan sendes Veterinærinstituttet.

Veterinærinstituttet tar i mot blodprøver for påvisning av antistoffer mot bakterien, og gir råd til myndigheter og veterinærer om sykdommen samt forebygging og bekjempelse.

Mennesker kan smittes med B. burgdorferi og utvilke borreliose. Les mer om borreliose hos menneske hos Folkehelseinstituttet.  

Forekomst

Studier utført i Norge i områder hvor skogflåtten er vanlig, viste at om lag en fjerdedel av undersøkte hunder hadde antistoffer mot B. burgdorferi. Disse hundene har ikke nødvendigvis vært syke.

Internasjonalt er det beskrevet kun få tilfeller av klinisk borreliose hos hest. Mange hester, også i Norden, har likevel antistoffer mot bakterien. Få symptomer kan med sikkerhet knyttes til borreliainfeksjon hos hest.

Skogflåtten forekommer vanligst langs kysten i Sør-Norge. Undersøkelser av skogflått fra kystområdene på begge sider av ytre Oslofjord, i Telemark og i Agderfylkene viste at omlag en tredjedel av flåtten er bærere av bakterien. 

Tiltak

Det finnes ulike preparater for å hindre flåttbitt på hund og katt. Dyreeiere bør undersøke pelsen på dyrene nøye etter en tur i områder med flått.

Flått som har festet seg på huden må fjernes, for eksempel ved bruk av pinsett. Dersom det er mistanke om borreliose, vil veterinæren vurdere antibiotikabehandling ut fra kliniske symptomer og dyrets allmenntilstand.

Mange nordmenn tar med seg hunden sin på feriereise til land i Europa. Det er viktig å ta nødvendige forholdsregler for å forebygge flåttbårne sykdommer som særlig forekommer i landene rundt Middelhavet.

Det finnes en vaksine mot borreliabakterier. Vaksinerte hunder bør også behandles med preparater som hindrer flåttbitt siden effekten av vaksinen ikke er tilstrekkelig dokumentert.

Forskningsprosjekter