Louse off 2 – Kostnadseffektiv lakselusvaksine; utvikling og effektvurdering

Louse off 2 vil videreutvikle og optimalisere lakselusvaksine-kandidater med henblikk på å fremstille en levedyktig kommersiell vaksine.

Louse off 2 (LO2) har til hensikt å utvikle en ektoparasittvaksine som beskytter laks mot lakselusinfeksjoner. Prosjektet bygger på NFR-støttet prosjekt Louse off 1 (LO1) hvor målet var å identifisere beskyttende lakselusantigener (Ag) gjennom å kombinere in silico, in vitro og in vivo metoder i en effektiv screening av antigen-kandidater.

LO1-prosjektet har til nå identifisert tre beskyttende vaksineantigenkandidater mot lakselus (Lepeophtheirus, salmonis). Deres evne til å beskytte laks mot infeksjoner av lakselus har blitt demonstrert ved gjentatte vaksinasjons- og smitteforsøk. Dette er et stort gjennombrudd i parasittvaksineforskningen og antyder at det er mulig å utvikle en beskyttende lusevaksine. De hittil utviklede test-vaksiner og vaksinasjonsregimer er imidlertid optimalisert for å oppnå maksimal beskyttelse i eksperimentelle smittemodeller. Dette inkluderer kostbar småskala proteinproduksjon, en vaksineformulering med kun kortvarig beskyttelse og to injeksjoner (vaksinasjon+boost). Alle disse faktorene er problematiske for at vaksinering kan være kommersielt levedyktig. LO2 vil fokusere på å utvikle proteinproduksjonssystemer i større skala og en vaksineformulering som gir tilstrekkelig langvarig beskyttelse etter bare én injeksjon. Det er viktig å etablere en Ag-produksjonsprosess som er høyproduktiv for å kunne oppfylle den potensielle, fremtidige etterspørselen etter lakselus-vaksiner. Prisen på vaksiner er vesentlig lavere i akvakultur sammenlignet med husdyr og humane vaksiner, hvilket utfordrer behovet for nye innovative løsninger i effektiv rekombinant Ag-produksjon og rensing. Vaksineformuleringen vil være basert på ett eller flere av de beskyttende antigenene som allerede ble identifisert i LO1. Disse antigenene viste hver for seg et beskyttelsesnivå på rundt 30-50% reduksjon i fecundity.

LO2 vil undersøke hvordan denne effekten kan økes til et kommersielt gjennomførbart nivå ved å benytte forskjellige adjuvanser, øke antigendosen og/eller blande flere antigener i multivalente vaksiner (flere lakseluskomponenter). Data fra LO1 indikerer også at utvikling av en in vitro effektmodell (for batchfrigivelse) ved kvantifisering av antigener er mulig. Dette arbeidet er i samsvar med de nye etiske retningslinjene for redusert bruk av eksperimentelle dyr. LO2 vil fortsette å utvikle denne modellen. Endelig har prosjektet til formål å evaluere langsiktig effekt av de nye vaksinekandidatformuleringene i et lite felteksperiment. Denne studien vil være "proof of concept" for en beskyttende lusevaksine, og vil gi viktig informasjon om det kommersielle potensialet for en vaksine. Reservoaret for lakselus i Norge er hovedsakelig oppdrettsfisk. Det forventes derfor at en reduksjon i parasitt-fruktbarheten på grunn av vaksinasjon vil påvirke hele populasjonen. Prosjektet vil bruke kompetanse i epidemiologi for optimal design og dataevaluering fra denne studien for å bedre karakterisere denne effekten. En beskyttende laksevaksine vil være et internasjonal gjennombrudd i vaksinologi som vil hjelpe oppdrettsindustrien til å redusere bruken av kjemiske behandlinger.

Prosjektleder

Søren Grove

Samarbeidspartnere

  • PHARMAQ AS (Zoetis)
  • Sintef

Forskninginformasjon

Start
2017-01-01
Slutt
2020-12-31
Prosjektnummer
269027
Status
Ferdig
Finansiering
NFR Prosjekter
Forskningsområder
Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Parasittologi, Vaksinologi