Diaré hos rådyr

De siste årene har diaré hos rådyr i økende grad blitt rapportert, spesielt rundt Oslofjorden. Problemstillingen er kompleks og trolig er det flere faktorer som påvirker og utløser en diarétilstand (multifaktoriell).

I regi av HOP ble det i 2015 satt i gang systematisk prøvetaking og analyser av rådyr med diaré som kommer inn til obduksjon ved Veterinærinstituttet.

Smittestoff og smitteveier

I undersøkelsene inngår også smittestoffer som kan overføres mellom rådyr og mennesker (zoonoser), og rådyr og husdyr.  Foreløpige resultater har vist at det ikke synes å være en enkeltfaktor eller et spesifikt smittestoff (virus, bakterie eller parasitt) som forårsaker diaréen. 

Sykdomstegn og diagnostikk

Undersøkelsene våre har vist at diaré er et vanlig funn på svært gamle og avmagra rådyrgeiter, særlig på etterjulsvinteren.  Ofte har disse oppholdt seg på fôringsplasser. Hos disse dyrene finner vi ulike tegn på svikt i fordøyelsen, varierende grad av belastning med ulike parasitter og ulike infeksjoner. De er «mett av dage» med nedslitte tenner og det krevende næringssøket om vinteren blir en ekstra utfordring. Dersom disse dyrene plutselig får tilgang på fôr som er rikt på karbohydrater og/eller proteiner på en fôringsplass, kan det medføre fordøyelsessvikt, enten akutt eller i litt langdrag, som dermed kan bli den endelige «spikeren i kista».
Diaré er i slike tilfeller et sjukdomstegn i sluttfasen av dyrets liv og ikke primærårsaken til at dyret er sjukt.

Diaré ser man også av og til hos rådyr blant andre aldersgrupper og på andre tider av året. Det kan da dreie seg om høy belastning med mage/tarmparasitter eller brått fôrskifte. Sistnevnte kan bidra til å forstyrre balansen i fordøyelsessystemet, blant annet kan den normale tarmfloraen bli endret.

Svært høy rådyrtetthet kan føre til større smittepress hva gjelder parasitter og andre smittestoffer. Milde vintre fører også til et mindre frafall av gamle dyr – de lever lengre før de dør og ofte da med en diarétilstand i sluttfasen.

Forekomst

Diaré hos rådyr har blitt hyppigst rapportert fra områdene rundt Oslofjorden, men også enkelte andre steder i landet. Problemstillingen er velkjent i Danmark og forekommer også i Sverige.

Tiltak

På grunn av utbruddet av skrantesjuke (CWD) er det innført et landsdekkende fôringsforbud for hjortevilt om vinteren, men det kan søkes om dispensasjon fra forbudet hos Mattilsynet ved ekstraordinære klimatiske forhold. Dersom det etableres fôringsplasser for rådyr, er det viktig at fôret som legges ut er tilpasset rådyrenes behov om vinteren. Brå fôrskifter og høy parasittbelastning, som kan oppstå ved fôringsplasser, bør unngås for å redusere risikoen for diaré hos rådyr.

Aktuelle artikler

Obduksjon av rådyr – kva finn vi? (pdf)
Vikøren T, Madslien K, Ytrehus B, Heum M, Handeland  K. Hjorteviltet 2017, s 66-69