Biodiversitet etter rotenonbehandling – reetablering av parasitt-vertsystemet i fustvassdraget etter utryddelsesaksjonen for Gyrodactylus salaris

Innsjøene Fustvatnet, Ømmervatnet og Mjåvatnet i Nordland skal i 2012 behandles med rotenon for å fjerne parasitten Gyrodactylus salaris. Dette vil fjerne alt liv som puster med gjeller (fisk med sine parasitter og mange av mellomvertene) i disse vannene og dette gir en unik mulighet for å studere hvordan en slik behandling påvirker re-etableringen av parasittfaunaen og hvordan denne utvikler seg på sikt.

I 2009 ble Gyrodactylus salaris påvist på røye ovenfor lakseførende strekning i Fustvassdraget (Nordland) og innsjøene Fustvatnet, Ømmervatnet og Mjåvatnet skal derfor behandles med rotenon i oktober 2012. Resultatet av en vellykket rotenonbehandling er at hele fiskefaunaen blir utryddet og med dette også alle fiskens parasitter med unntak av frittlevende stadier/mellomstadier som ikke dør av rotenon. I forbindelse med alle behandlinger for G. salaris er det i dag reetableringsprogrammer for fiskepopulasjonene i vassdragene.  Det settes også i gang et friskmeldingsprogram (FM-programmet) for å vise at behandlingen har vært vellykket. Begge disse programmene vil etableres for laks, røye og ørret i Fustvassdraget etter behandlingen der i 2012. Fjerningen av fiskebestanden i disse vannene og det påfølgende reetableringsprogrammet for fisk, åpner for studier av et unikt materiale når det gjelder reetablering av fiskeparasittfaunaen i innsjøer og vassdrag. Det vil være et viktig bidrag til å vurdere hvordan rotenonbehandlingen påvirker den totale biodiversiteten. G. salaris er ikke påvist i Luktvatnet helt øverst i vassdraget og dette vannet blir derfor ikke rotenonbehandlet. Luktvatnet kan dermed brukes som referanselokalitet i prosjektet som det her søkes om. Re-etablering av parasitter i Fustvassdraget kan blant annet skje via smitte fra Luktvatnet og via mellomverter, som for eksempel fiskespisende fugler.

Vi kjenner kun til ett studie der reetablering av parasittfaunaen i et elvesystem ble studert etter at et alvorlig miljøutslipp tok livet av all fisk, og vi kjenner ikke til noen studier fra tidligere hvor dette har vært mulig å studere direkte. Rotenonbehandlingen i Fustvassdraget byr derfor på en enestående sjanse til å samle inn og analysere slike data. Vi derfor forsøke å 1) Karakterisere hvordan biodiversiteten, representert ved parasitt-vertssamfunnet, påvirkes av rotenonbehandling og 2) Utrede om rotenonbehandling fører til færre parasitter og med det en bedret fiskekvalitet på kort og lang sikt.

Prosjektleder

Haakon Hansen

Samarbeidspartnere

  • Universitetet i Tromsø
Start
2013-01-01
Slutt
2018-06-01
Status
Ferdig
Finansiering
Andre Forskningsprosjekter
Forskningsområder
Parasittologi, Molekylærbiologi