Veterinærinstituttet lanserer smittepresskart og ”lusekalkulator”

Denne saken er eldre enn to år

Nye verktøy for å håndtere oppdrettsnæringens største problem: Veterinærinstituttet lanserer nye verktøy for å forutse mengden lakselus. Med noen tastetrykk kan oppdrettsnæring, forvaltningen eller andre interesserte se forventet lusemengde to uker fram i tid i alle produksjonsområder langs norskekysten. 

Lus er lakseoppdretternes største problem og videre vekst i oppdrett står og faller på at næringen får kontroll med lakselus. Oppdretterne må forholde seg til et regelverk der det er satt klare grenser for hvor mye lus det er lov å ha i merdene. Å se utviklingen fram i tid er viktig for å kunne gjøre tiltak så man ikke overskrider grensene.

Veterinærinstituttet lanserer nå to nettbaserte verktøy

Det ene er smittepresskartet som ligger åpent for alle interesserte. Det er en grafisk fremstilling av situasjonen langs hele kysten. Her velger man det området man vil se på og hvilken uke; Denne uken, neste eller to uker fram. Alt er grafisk fremstilt med mørkere farge jo mer lus det er i området. 

Her finner du Veterinærinstituttets smittepresskart for lakselus

”Lusekalkulatoren” er et verktøy for den enkelte oppdretter som kan legge inn sine egne lusetall, fiskevekt og sine egne tiltak, og få prognoser for utvikling av luseinfeksjon på merdnivå tre uker frem i tid.

Her finner du Veterinærinstituttets lusekalkulator

–Jo tidligere oppdretterne får innblikk i en økning i lusemengden jo større er sjansene for at de iverksetter tiltak i tide, slik at de holder seg under den lovlige grensen. Vi håper verktøyene blir et nyttig bidrag i håndtering av luseproblemet, sier forsker Peder A. Jansen ved Veterinærinstituttet.

i kartet og kalkulatoren kan man også gå tilbake i tid for å sammenligne om det verktøyene viste stemmer med observerte lusetall.

Lokalitetsmodell som grunnlag for flere prosjekter

Hver uke melder oppdrettere over hele landet inn sine lusetall. Dette gir et omfattende datagrunnlag for flere av Veterinærinstituttets prosjekter, som kalkulatoren og smittepresskartet. Et viktig arbeid har vært å utvikle modeller som kan forutse luseutviklingen, og som kan inkludere effekt av ulike tiltak mot lus samt smittepress fra eget- og naboenes anlegg.  Modellen baserer seg på antall reproduserende hunnlus og temperatur i de enkelte lokalitetene, rapportert av næringen selv. Informasjonen brukes, sammen med kunnskap om lakselusas biologi til å finne reproduksjon, utviklingsrater og overlevelse av egg og larver fra hvert anlegg. Denne verdien utgjør et lokalt smittepress som avtar med økende avstand fra en oppdrettslokalitet etter gitte funksjoner. For et gitt punkt langs kysten kan vi dermed beregne smittepresset ved å legge sammen smittepress fra alle anleggene i nabolaget.

Kontaktpersoner

Forsker Peder Jansen
Telefon: +47 98063020 - E-post: pedera.jansen@vetinst.no

Kommunikasjonsdirektør Asle Haukaas
Telefon: +47 920 80 877 - E-post: kommunikasjon@vetinst.no

Del artikkel