Revens dvergbendelmark

Echinococcus multilocularis lever i tarmen til ulike rovdyr, primært rev, som skiller ut egg i avføringen. 

Dersom eggene tas opp (spises) av andre dyr, eller mennesker, kan det utvikles parasittblærer i indre organer med alvorlig sykdom som resultat.

Ekinokokkose er en B-sykdom og forekomst av eller mistanke om ekinokokkose skal umiddelbart rapporteres til Mattilsynet. Parasitten har vært ansett for å være fraværende i Norge, Sverige og Finland, men ble i 2011 påvist hos rev flere steder i Sverige.

Smittestoff og smitteveier

Echinococcus multilocularis er en liten (få mm lang) bendelmark som primært finnes i tarmen hos rev (rødrev, polarrev). Den kan også etablere seg i tarmen hos andre rovdyr som hund, mårhund og ulv. Smitta rovdyr er såkalte endeverter for parasitten, og skiller ut store mengder parasittegg i avføringen. Katten kan også smittes, men parasitten produserer bare små mengder egg hos katt.

Hundens dvergbendelmark (Echinococcus granulosus) er en annen parasitt.

Andre dyr og mennesker som får i seg egg fra rovdyravføring, fungerer som såkalte mellomverter for parasitten. Hos mellomvertene oppstår det parasittblærer i indre organer. Disse parasittblærene inneholder larver som utvikles til kjønnsmoden bendelmark i tarmen til endevertene (rovdyr).

I naturen opprettholdes smitten primært gjennom en syklus med rev som hovedvert, og ulike smågnagere som mellomverter.

Sykdomstegn og diagnostikk

Rovdyr som har parasitten i tarmen viser ingen sykdomssymptomer. Hos mellomvertene dannes det over tid stadig nye parasittblærer i indre organer, spesielt i leveren, og etter hvert oppstår det symptomer på sykdom og organsvikt.

Dersom mennesker smittes med parasittegg fra rovdyravføring, kan det oppstå svulstaktige masser av parasittblærer i indre organer, spesielt i leveren. Dette er en prosess som tar lang tid, og det går gjerne 10-15 år før det opptrer symptomer. Sykdommen er sjelden, men svært alvorlig. I områder med stor utbredelse av E. multilocularis hos rev, som i Alperegionen, påvises det årlig ca. 10 tilfeller per million innbyggere.

Les mer om ekinokokkose hos mennesker på Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Diagnostikk
Hos rovdyr kan E. multilocularis påvises gjennom nøye mikroskopisk undersøkelse av tynntarmen. Denne metoden er svært tidkrevende. For undersøkelse av levende dyr, og ved masseundersøkelse av dyr (rev), nyttes molekylærbiologiske metoder for identifikasjon (PCR) av parasittens i egg i avføringen.

Hos mellomvertene diagnostiseres tilstanden gjennom påvisning av typiske parasittblærer i indre organer.

Forekomst

E. multilocularis har vært antatt fraværende i fastlands-Norge, Sverige og Finland, men i 2011 ble den påvist flere steder i Sverige. Forekomsten i Sverige er svært lav, og smittefaren til mennesker anses som ytterst liten.

E. multilocularis er relativt utbredt i kontinental-Europa, spesielt i Alpeområdet. Den finnes i Russland, fra Kvitsjøen i vest til Beringsstredet i øst, og i baltiske land. Parasitten forekommer også i et avgrenset område på Svalbard (Grumant) hvor det finnes smågnagere (østmarkmus).

Overvåking

På oppdrag fra Mattilsynet gjennomfører Veterinærinstituttet et overvåkningsprogram for Echinococcus multilocularis hos rødrev. Formålet med programmet er å dokumentere at Norge enten er fri for, eller med stor grad av sikkerhet har svært liten forekomst av, Echinococcus multilocularis.

Slik dokumentasjon er nødvendig for at Norge skal kunne opprettholde sitt krav om behandling av hund/katt som har oppholdt seg i utlandet (EU). Programmet ble formelt igangsatt i 2006, men omfatter i tillegg prøver fra rev samlet inn i perioden 2002-2005.

Overvåkingsprogrammet er basert på analyse av avføringsprøver fra rødrev felt under ordinær jakt i hele landet. Det tas prøver fra ca 600 rødrev per år. I tillegg undersøkes alle ulver og mårhunder som blir felt. Samtlige undersøkte dyr har så langt vært negative.

Gå til overvåkningsprogrammet

Tiltak

Ekinokokkose er en B-sykdom. Den største faren for smitteintroduksjon til Norge antas å være irregulær import av kjæledyr (hund), eller regulær innreise av kjæledyr som ikke er forskriftsmessig behandlet med parasittmidler.

I henhold til dagens regelverk skal alle hunder og katter som ankommer Norge fra utlandet, inkludert fra Sverige, behandles med medisiner som eliminerer E. multilocularis i dyrenes tarm. Hunder og katter som kommer direkte til Norge fra Finland er unntatt fra kravet om behandling. Les mer om denne behandlingen hos Mattilsynet.

Ved ferdsel med hund (katt) i områder med kjent forekomst av E. multilocularis hos rev, anbefales regelmessig parasittbehandling av hunden hver 4. uke. Dette gjelder spesielt for jakthunder som gis anledning til å bevege seg fritt, og dermed får muligheten til å fange smitta smågnagere. Dyr som ikke gis anledning til å spise smågnagere blir ikke smittet.

Smittede hunder vil, i tillegg til å skille ut parasittegg i avføringen, også kunne ha egg i pelsen. Ved første gangs parasittbehandling anbefales derfor samtidig vask av hunden. Vask av hunden anbefales også om man mistenker at hunden har vært i kontakt med avføring fra rev.

Viktigste smittekilde for mennesker som oppholder seg i områder med E. multilocularis er kontakt med avføring eller pels fra smitta rovdyr (hund, rev), samt forurenset jord. Smitte kan også skje via bær, sopp, grønnsaker eller nedfallsfrukt som er forurenset med egg fra rovdyravføring, men denne smittemåten er trolig sjelden.

Det anbefales god håndhygiene etter kontakt med dyr og jord, og varmebehandling eller god skylling av næringsmidler som kan være forurenset. Parasitteggene er svært motstandsdyktige. De kan overvintre i naturen og tåler vanlig fryselagring (-20 ºC). Eggene dør ved oppvarming til over 60 ºC.