Marteiliose

Marteiliose er en smittsom skjellsykdom som forårsakes av den encellede parasitten Marteilia refringens (Paramyxea).

Marteiliose er en liste 2 sykdom og forekomst av eller mistanke om marteiliose skal umiddelbart rapporteres til Mattilsynet.

Smittestoff og smitteveier

Marteiliose forårsakes av den encellede parasitten Marteilia refringens (Paramyxea).

M. refringens er avhengig av temperaturer over 17ºC for sporulering, som gjør at dødelighet og smitteoverføring som regel oppstår i sommerhalvåret. M. refringens kan bruke ulike hoppekreps (Copepoda) som mellomvert.

M. refringens smitter ikke landdyr eller mennesker.

Sykdomstegn og diagnostikk

Parasitten angriper vertens fordøyelsessystem og sykdommen kan resultere i dødelighet opp mot 90 % i smittede bestander av flatøsters. Blåskjell er mer motstandsdyktige mot sykdom, men dødelighet opp mot 40 % har vært registrert.

Infiserte skjell viser sjelden spesifikke tegn på sykdom før de dør, men lukkemuskelen kan bli svekket slik at skjellene blir stående halvåpne (”gaping”).

Tidlig i infeksjonen vil skjellene ha normal fylningsgrad ved åpning, senere i forløpet magres de av.

Diagnostikk
Parasitten påvises ved lysmikroskopisk undersøkelse av fargede vevssnitt (histologi) og fargede vevsavtrykk (imprint) av skjellets fordøyelseskjertel. Molekylærbiologiske metoder som PCR og in situ hybridisering brukes også.

Forekomst

Parasitten kan infisere både blåskjell og flatøsters, men er mest alvorlig for flatøsters (Ostrea edulis). Marteiliose har forårsaket stor dødelighet i flatøstersbestander i store deler av Europa.

Marteiliose ble første gang beskrevet hos østers i Europa på slutten av 1960-tallet og sykdommen er påvist i de fleste europeiske land. Senere ble det vist at parasitten også forekommer hos blåskjell (Mytilus edulis og M. galloprovincialis). Parasitten er spredt fra land til land ved transport og flytting av smittede skjell.

Overåkning

Norge har siden 1995 hatt et overvåknings- og kontrollprogram for marteiliose hos flatøsters og blåskjell (fra 2010). Fra 2015 er ikke lenger Veterinærinstituttet involvert i programmet.

Gå til overvåkningsprogram.

Tiltak

Marteiliose er en liste 2 sykdom. Mattilsynet vil sette i verk strenge tiltak for å hindre videre smittespredning dersom sykdommen påvises. Et av hovedtiltakene vil være forbud mot flytting av skjell mellom smittede og smittefrie områder.