Toksoplasmose

Toksoplasmose er en sykdom hos dyr og mennesker forårsaket av den encellede parasitten Toxoplasma gondii.

Parasitten er utbredt i Norge hos en lang rekke pattedyr, spesielt hos katt og sau. Dersom en kvinne smittes for første gang mens hun er gravid kan det føre til abort eller alvorlige fosterskader.

Smittestoff og smitteveier

Sykdommen toksoplasmose forårsakes av den encellede parasitten Toxoplasma gondii som har sitt voksne stadium i tarmen hos kattedyr. Parasittene danner oocyster (mikroskopiske egg) som kommer ut med avføring fra kattene (endevert), og som så kan spises av andre dyr (mellomvert).

I mellomverten utvikles små cyster (blærer – som inneholder mange parasitter) i muskulaturen, og når mellomverten spises av en endevert, utvikles parasittene inne i disse cystene til voksne parasitter.

Mellomverter for T. gondii er mange ulike varmblodige dyr, bl.a. smågnagere, sau og mennesker.

Smitte kan også overføres direkte fra endevert til endevert (katt) eller direkte fra mellomvert (for eksempel sau) til mellomvert (for eksempel menneske). Hos mellomverten kan parasitten gi sykdom (toksoplasmose).

Mennesker smittes vanligvis via dårlig varmebehandlet kjøtt fra mellomverter som sau og gris, eller via uvaskede grønnsaker og bær forurenset med toxoplasmaoocyster fra katteavføring.

Sykdomstegn og diagnostikk

De fleste katter smittes i ung alder. De blir ikke særlig syke, og blir raskt immune mot parasitten.
Hunder blir ikke syke.

Hos mellomverter arter sykdommen seg ofte som abort. Infeksjon med Toxoplasma i drektigheten er en av de vanligste årsakene til abort hos sau og forekommer også hos geit. Infeksjonen kan også gi dødfødte eller svakfødte lam.

Diagnostikk

Prøvemateriale fra dyr undersøkes serologisk eller ved mikroskopi. Det har liten hensikt å teste katter for T. gondii da de aller fleste vil være serologisk positive, mens det kun er en liten periode, oftest tidlig i livet, at de er smittefarlige for mennesker (skiller ut oocyster). Foster fra aborter hos sau kan sendes inn til obduksjon. Det er viktig at morkake / fosterhinner følger med.

Toksoplasmose hos mennesker
Symptomer er vanligvis små, som lette forkjølelseslignende symptomer, men hos mennesker med redusert immunforsvar kan det utvikles alvorlig sykdom og død. Dersom en kvinne smittes for første gang mens hun er gravid kan det føre til abort eller alvorlige fosterskader, men hvis kvinnen har vært smittet tidligere vil hun være immun mot parasitten. Inkubasjonstid er 5 – 21 dager.

Behandling mot toksoplasmose er ikke nødvendig hos friske eller ikke-gravide. Gravide bør oppsøke lege ved mistanke om smitte med T. gondii. Les mer om toksoplasmose hos menneske hos Folkehelseinstituttet.

Forekomst

T. gondii er utbredt i Norge og de fleste andre land hos en lang rekke pattedyr, spesielt hos hovedverten katt og mellomverten sau. Blant hjortedyr er det spesielt rådyr som kan være en viktig mellomvert. Parasitten er også utbredt hos polarrev på Svalbard hvor smitten skjer mellom mellomverter (f.eks fugl – rev).

Toksoplasmose hos rein
Et svært lav forekomst av antistoffer mot T. gondii var blitt påvist hos rein i Norge; ca. 1 % både hos tamrein fra Finnmark og villrein. Eksperimentelle smitteforsøk hos rein har påvist varierende symptomer som akutt, fatal enteritt, pleuritt og eosinofil lungeinflammasjon. Toxoplasma cyster ble påvist i muskulatur, lunge, hjerte og hjerne etter smitteforsøkene. Økende bruk av inngjerding og fôring kan føre til endringer i dette bildet som et resultat av økt kontakt med smittekilden – nemlig kattedyr.

Tiltak

Toksoplasmose er en liste 3- sykdom. Det gjennomføres ingen regelmessige systematiske undersøkelser av T. gondii hos dyr i Norge.

For å unngå abort hos sau og geit bør katter hindres fra å komme i kontakt med sau/geit og fra å forurense fôr med avføring.

Det er liten fare for smitte av mennesker ved direkte kontakt med katt, og å kvitte seg med katten under graviditet er unødvendig, men man skal unngå kontakt med katteavføring. Videre bør gravide bruke hansker ved hagearbeid. Gravide bør også unngå utilstrekkelig varmebehandlet kjøtt og vaske grønnsaker, bær og frukt godt, samt være nøye med håndvask og kjøkkenhygiene. Ved utenlandsreiser bør en være spesielt oppmerksom på disse forebyggende tiltakene.

Oppvarming kan inaktivere vevscyster av T. gondii i kjøtt, men resultater fra ulike studier gir ikke noe entydig svar på hvilke temperatur og tid som er nødvendig. Oppvarming til 70 ºC indre kjernetemperatur i minst 10 minutter inaktiverer trolig T. gondii vevscyster i kjøtt av svin og lam. Også kjøling/frysing inaktiverer vevscyster, men resultater fra ulike studier gir ikke noe entydig svar på hvilke temperatur og tid som er nødvendig. Indre kjernetemperatur lavere enn –12 ºC i minst 3 dager inaktiverer trolig de fleste T. gondii vevscyster i kjøtt av svin og lam, men det er stor usikkerhet rundt dette.