Andre gangs rotenonbehandling av Skibotn i Troms

Denne saken er eldre enn to år

23. august starter Veterinærinstituttet opp med hovedbehandlingen av vassdrag i Skibotnregionen for å utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Dette er avsluttende behandling av behandlingen som ble startet opp på samme tid i fjor.

Mattilsynet har pålagt Fylkesmannen i Troms å gjennomføre tiltak for å bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Skibotnregionen. Det er Veterinærinstituttet som på oppdrag fra Miljødirektoratet, leder aksjonen og har det praktiske ansvaret for selve gjennomføringen av rotenonbehandlingen.

Behandlingen allerede startet

— I perioden 15. august til og med 22. august har vi utført forbehandling av utvalgte lokaliteter. Sidebekker og elver utover Lyngenfjorden skal også behandles for å sikre et godt resultat.

Det som er forbehandlet er områder som ligger utenfor selve hovedløpet. Dette gjør vi delvis for å sikre dobbelbehandling i vanskelige områder og delvis for å redusere arbeidsbyrden på hoveddelen av behandlingen, forklarer prosjektleder fra Veterinærinstituttet, Pål Adolfsen. — I tillegg ønsker vi på et tidlig tidspunkt å få indikasjoner på hvor det kan ha overlevd ved 1. gangs behandling og dermed hvor det bør settes inn ekstra innsats i perioden når hovedbehandlingen skjer.

Hovedbehandlingen gjennomføres i perioden 23. august til og med 31. august. Ved behov kan det bli aktuelt med etterbehandlinger av avgrensede områder i de påfølgende dagene.

Stor innsats fra frivillige

I forbindelse med behandlingen vil det bli stor aktivitet av feltmannskap langs de aktuelle vassdragsstrekningene. Mannskapet består for en stor del av lokale og tilreisende frivillige og mange har deltatt i tidligere rotenonbehandlinger i andre regioner. Til sammen er ca. 90 personer involvert i selve behandlingen. I tillegg kommer lokale krefter som deltar i dødfiskplukking.

Arbeidet foregår både fra faste doseringsstasjoner,  med mobilt mannskap som arbeider til fots eller med båter langs de større elvene.

Vassdragstrekningene som behandles vil bli dosert med en rotenonløsning (CFT-Legumin 3,3 %) i en konsentrasjon på ca. 1-1,5 milliondel (1-1,5 ppm) i perioder på ca. 6 – 24 timer. Kjemikaliene i løsningen utgjør i disse konsentrasjonene ingen helsefare for mennesker eller dyr som kommer i kontakt med det. Løsningen fortynnes i fjorden og brytes raskt ned til ufarlige stoffer. Elve- og bekkestrekningene som blir dosert vil være rotenonfrie fra noen timer til et døgn etter at doseringen avsluttes.

Veterinærinstituttets rolle

Veterinærinstituttet er nasjonalt kompetansesenter for praktisk bekjempelse av parasitten gyro (Gyrodactylus salaris) og har som oppgave å kartlegge, planlegge og gjennomføre aksjoner, og gjenoppbygge bestandene. I tillegg er Veterinærinstituttet nasjonalt og internasjonalt referanselaboratorium for gyro.

Tiltakene mot lakseparasitten er forankret i Nasjonal handlingsplan mot Gyrodactylus salaris.

Spørsmål om programmet

Presseansvarlig for selve behandlingen er Ketil Skår ved Veterinærinstituttet og kan enten på e-post: ketil.skar@vetinst.no, eller mobil: 480 83 020. 

Les mer om aksjonen på hjemmesiden til fylkesmannen i Troms. 

Del artikkel