Ny påvisning av Gyrodactylus salaris på laks i Driva-regionen

I utredningsprogrammet som gjennomføres i forbindelse med behandling mot Gyrodactylus salaris i Drivaregionen, er det gjort funn av laksunger med en høy intensitet av parasitten i Gylelva ved Tingvollfjorden (Sunndalsfjorden) i Møre og Romsdal.

Laks fra Gylelva (vassdragskode 109.7Z) ble undersøkt i fjor, men da uten funn av parasitter. Det antas at Gylelva har blitt smittet ved at infisert fisk har vandret fra de andre infiserte elvene i området. Veterinærinstituttet anser påvisningen i Gylelva som lite problematisk i forhold til videre behandling i regionen. Dette er et mindre vassdrag innenfor behandlingsområdet og er ett av flere vassdrag som undersøkes nøye forut for behandlingen, for å sikre at alle infiserte vassdrag blir behandlet. Eventuelle påvisninger er tatt høyde for i behandlingsplanene og vassdraget vil bli innlemmet i den kommende behandlingen.

Gylelva er vassdrag nummer 52 i Norge som får påvist infeksjon med G. salaris. I alt 42 vassdrag er friskmeldt etter behandling og ett vassdrag er under friskmelding. Inkludert Gylelva er det i dag ni vassdrag med kjent forekomst av G. salaris i Norge.

Les mer om saken på Mattilsynet.no

 
 

Veterinærinstituttets rolle

Overvåking av parasitten Gyrodactylus salaris i norske elver har pågått siden slutten av 70-tallet.

Gyrodactylose, som forårsakes av G. salaris, er en meldepliktig F-sykdom etter gjeldende EU-regelverk og er listet blant “Other significant disease” hos Verdens dyrehelseorganisasjon, WOAH.

Veterinærinstituttet leder bevarings- og reetableringsarbeidet i regionene hvor det er eller har vært forekomst av G. salaris, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Veterinærinstituttet er nasjonalt kompetansesenter for bekjempelsen av G. salaris og andre fremmed ferskvannsfisk, samt internasjonalt referansesenter for G. salaris-infeksjon. 

 

Del artikkel