Slik ble elvene i Vefsnaregionen fri for lakseparasitten Gyrodactylus salaris

Denne saken er eldre enn to år

Etter en over 20 år lang kamp mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris har Mattilsynet friskmeldt ni av ti elver i Vefsnaregionen. Veterinærinstituttet har på oppdrag for Mattilsynet og Miljødirektoratet ledet og gjennomført de omfattende prosjektene for å bekjempe parasitten, friskmelde elvene og reetablere fisken.

-Dette har vært en svært krevende oppgave, der flere seksjoner på Veterinærinstituttet har jobbet hardt i mange år. Det er derfor svært gledelig å se at parasitten nå er borte og at de stedegne fiskestammene er tilbake i elvene sier, Gaute Lenvik, direktør for Veterinærinstituttet.

Les felles pressemelding fra Mattilsynet, Miljødirektoratet og Veterinærinstituttet den dagen ni av ti elver i Vefsnaregionen ble friskmeldt (28.09.2017)

Behandling av elvene

Tiltaket for å utrydde parasitten i Vefsnaregionen har vært behandling med plantegiften rotenon.

-Dette er det største bekjempelsesprogrammet mot Gyrodactylus salaris som noen gang har vært gjennomført i Norge, sier Asle Moen, gruppeleder for bekjempelsesgruppa ved miljø- og smittetiltak ved Veterinærinstituttet.

Parasitten ble innført til Vefsnaregionen via infisert settefisk og ble første gang påvist i elva Vefsna i 1978. Parasittinfeksjonen har vist seg å medføre en massiv død av lakseunger i norske vassdrag, med den følge at de opprinnelige laksebestandene går tapt i løpet av få år om ikke tiltak iverksettes. De siste store behandlingene av infiserte elver i regionen ble gjennomført i 2011 og 2012.

Arbeidet med å planlegge, forberede og gjennomføre bekjempelsen, samt tilbakeføre og reetablere laks og sjøørretstammene har vært organisert som et prosjekt.

Veterinærinstituttet, seksjon for miljø og smittetiltak har hatt prosjektledelsen og vært ansvarlig for planlegging, gjennomføring og rapportering av tiltaket. 

Fylkesmannen i Nordland har vært tiltakshaver for prosjektet, og har ledet en regional koordineringsgruppe med Miljødirektoratet og Mattilsynet. Prosjektleder ved Veterinærinstituttet fungerte som sekretær i gruppa.

Friskmelding av elvene

Veterinærinstituttet har på oppdrag fra Mattilsynet hatt ansvar for å gjennomføre et friskmeldingsprogram for elvene i Vefsnaregionen. De siste fem årene har Veterinærinstituttet undersøkt til sammen 3675 lakseunger fordelt på de ti elvene.

I september i år ble de siste lakseungene samlet inn og undersøkt.

- Prøvene viste at lakseungene var frie for Gyrodactylus salaris, og det var en sann glede å gi Mattilsynet anbefaling om å friskmelde ni av de ti elvene som har vært fulgt i programmet, sier Sigurd Hytterød, forsker ved Veterinærinstituttet og prosjektleder for friskmeldingsprogrammet. 

Reetablering av fiskestammene

Det er samlet inn fisk til sædbank siden 1986 og til levende genbank siden 1994. Siden 2013 har det blitt tilbakeført over tre millioner laks fra Statkrafts genbank på Bjerka til regionen, og det er flyttet i overkant av 13.000 gytemoden sjøørret over dagens vandringshindre for anadrom fisk.

-Dette arbeidet har gitt resultater, i 2016 ble det under gytefisktellingene i Vefsna registrert 3800 laks og over 7000 sjøørret. Effekten av reetableringen av fiskebestandene i regionen har vært meget god, sier forsker Espen Holthe ved Veterinærinstituttet, prosjektleder for reetableringen av laks og sjøørret etter gyrobekjempelsen.

Behandling av innsjøene

I 2009 påviste Veterinærinstituttet Gyrodactylus salaris på røye i Fustvatnet, en stor innsjø i Vefsnaregionen.  Parasitten ble senere påvist i Ømmervatnet, en innsjø i samme vassdrag som Fustvatnet.

I 2012 ble Fustvatnet, Mjåvatnet og Ømmervatnet behandlet med rotenon. Sammen med behandlingene av elvene i regionen er dette den klart største rotenonbehandlingen utført på verdensbasis.

Friskmeldingsprogram i innsjøene vil bli påbegynt når røyepopulasjonene er reetablert og store nok til at prøvetaking kan gjennomføres. Elva Fusta, som drenerer fra Fustvatnet vil ikke kunne friskmeldes før innsjøene blir erklært frie for parasitten. Det vil derfor pågå en videre overvåking av Fusta i årene som kommer.

Veterinærinstituttets arbeid:

  • Veterinærinstituttet er nasjonalt kompetansesenter for genbank for villaks og for kjemiske tiltak mot parasitten.
  • Veterinærinstituttet gjennomfører behandling og program for overvåking, friskmelding og reetablering av fisk på oppdrag for Mattilsynet og Miljødirektoratet.
  • Veterinærinstituttet er internasjonalt referanselaboratorium på Gyrodactylus salaris.

Fakta Gyrodactylus salaris:

  • Lakseparasitten Gyrodactylus salaris er en cirka 0,5 mm stor parasitt som angriper lakseyngel i ferskvann.
  • Gyrodactylus salaris er introdusert til Norge gjennom innførsel av fremmed laks og regnbueørret minst fire ganger.
  • Parasitten er en trusselfaktor mot norske laksebestander. Bekjempelse av parasitten har derfor høy prioritet. Utryddelse av parasitten medfører også at risikoen for smittespredning til nye områder reduseres.
  • Gyrodactylus salaris har ført til årlige inntektstap i størrelsesorden 200-250 millioner kroner, som fram til i dag har kostet Norge tre til fire milliarder kroner.
  • I Norge har Gyrodactylus salaris vært påvist i totalt 50 vassdrag fordelt på 17 smitteregioner. Utryddingstiltak mot parasitten har i betydelig grad redusert utbredelsen. I dag er 31 vassdrag friskmeldte.
  • Les mer om Gyrodactylus salaris

Del artikkel