Slik fortsetter bekjempelsen av lakseparasitten G. salaris i Driva-regionen i 2023

Som planlagt fortsetter bekjempelse av den laksedrepende parasitten Gyrodactylus salaris i Drivaregionens elver i Møre og Romsdal fra sensommeren 2023, med klor i Driva og Litldalselva, og rotenon i Usma og Batnfjordselva . Funn av parasitten ovenfor fiskesperra høsten 2022 gir ekstra utfordringer for planleggingen fremover.

–Etter behandlingsrunden i 2022 ble det ikke funnet G. salaris i de behandlede elvestrekningene, med unntak av ved fiskesperra, forteller prosjektleder Helge Bardal ved Veterinærinstituttet. –Årsaken til dette kan være drift av G. salaris ovenfra, sier han.

Påvisningen av parasitten ble gjort ved bruk av såkalt miljø-DNA-prøver tatt høsten 2022. Undersøkelsene viste at parasitten G. salaris fantes på oversiden av sperra. Les mer om fiskesperra i Driva

–Det betyr at selv om sperra har vært i funksjon siden 2017, finnes det ungfisk av laks, hybrider (laks + ørret) eller andre vertsfisk med G. salaris på oversiden, dette til tross for at det ikke ble funnet laksunger eller hybrider under el-fiske på 15 stasjoner ovenfor sperra i 2021 eller 2022, forklarer Bardal.

Kjent risiko

Driva er ei kald elv og det er ikke uventet at det kunne finnes laks med høyere smoltalder enn fem år som ikke har vandret ut i løpet av 2022. Risikoen er omtalt i vedtaket for igangsettelse av bekjempelsen. Å komme i gang med den nye bekjempelsesmetoden, klor, ble vurdert som viktig, både for metodeutvikling og for å hindre smittespredning i Driva som var omtrent gyrofri nedenfor sperra etter storskala klorforsøk i både 2020 og 2021.

Utvidet overvåkning av forekomst av parasitten

Bardal forteller at VI og NINA på oppdrag fra Miljødirektoratet i 2023 vil gjennomføre nye undersøkelser på oversiden av sperra for å avdekke om G. salaris kan påvises etter årets smoltutgang. Her vil både miljø-DNA og tradisjonell el-fiskemetode bli benyttet. Det er også aktuelt å benytte el-fiskebåt for å skaffe kunnskap om eventuelle vertsfisk. Ved bruk av el-fiskebåt er det mulig å fange større fisk som oftest er å finne på så dypt vann at den ikke fanges ved ordinært el-fiske. Tendensen i miljø-DNA-prøvene viser at G. salaris i størst grad påvises i øvre deler av vassdraget, ovenfor Oppdal i Trøndelag fylke.

Mulig utvidet behandlingsstrekk

Det kan bli aktuelt med en behandling med klor i øvre deler av Driva høsten 2023. Nødvendig planlegging og organisering av en slik aksjon er under arbeid.  Dersom det påvises G. salaris ved prøveuttakene høsten 2023, vil en slik behandling bli igangsatt i september.

Roller og ansvar

Miljødirektoratet og Mattilsynet har det overordnede ansvaret for bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Norge.  Statsforvalteren er tiltakshaver og skal lede arbeidet med bekjempelse av G. salaris regionalt, innbefattet bevaring og reetablering av fiskebestander.

Veterinærinstituttet er, på oppdrag fra Miljødirektoratet, nasjonalt kompetansesenter og prosjektleder for planlegging og utførelse av bekjempelsen av parasitten, og for bevaringsarbeidet av laks og sjøørret. 

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er samarbeidspartner, og leder bekjempelsen av parasitten med klor i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA).  Lokal koordinator i Sunndal kommune bistår prosjektet i det praktiske arbeidet med bevaring, innsamling til genbank og reetablering.

Les saken på Statsforvalteren.no

Les om metoden miljø-DNA

Fakta om G. salaris

Kontaktperson hos Statsforvalteren er: Geir Moen, Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, geir.moen@statsforvalteren.no, tlf. 97199829

Del artikkel