Storfe

Norsk storfe er fri for de fleste smittsomme sykdommer som medfører offentlige restriksjoner. Unntaket er enkelte besetninger med salmonella årlig og de siste to årene har antallet ringormtilfeller økt, spesielt i Rogaland.

Sykdomssituasjonen for storfe i Norge

Besetninger med A- og B-sykdommer 2013 - 2019

I 2019 ble det diagnostisert ringorm forårsaket av Trichophyton verrucosum i 15 storfebesetninger. Det har vært en økning i antall påviste tilfeller fra 2018. Det ble ikke påvist andre A- eller B-sykdommer hos storfe.

Luftveisinfeksjoner og mage-/tarminfeksjoner er to viktige infeksjonssjukdommer hos storfe. I 2019 ble det registrert 8117 tilfeller med luftveisinfeksjoner i helsekortregistreringen for storfe, en økning på 10.6 % i forhold til 2018. Det ble registrert 4606 tilfeller av mage-/tarminfeksjoner, et tall som er ganske likt sammenlignet med 2018. Flesteparten av tilfellene er registrert hos kalv og ungdyr.

Alle overvåkingsprogrammer

Rapporter

Forskningsprosjekter

  1. AGRISPACE - Samfunn, areal og sted: Utfordringer og muligheter for produksjon og innovasjon i landbruksbaserte verdikjeder
  2. ANIPLAN - Minimising medicine use in organic dairy herds through animal health and welfare planning.
  3. CalfComfort
  4. Funksjonelle løsninger for kontakt mellom melkeku og kalv
  5. HUNT Én helse