Antimikrobiell resistens hos dyr og i mat - status i Norge i 2020

Ny rapport oppsummerer kunnskap om antibiotikaresistens hos dyr og i mat siden 2014. Nylig ble rapporten «Antibiotikaresistens: Kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak» som er utarbeidet av en ekspertgruppe med fagfolk fra forskjellige fagområder og institusjoner publisert. Denne skal benyttes i utarbeidelsen av en ny nasjonal strategi i arbeidet mot antibiotikaresistens. Den gamle strategien bygget på en tilsvarende tidligere rapport fra 2014.

Siden 2014 har både overvåking, risikovurderinger og flere forskningsprosjekter belyst den norske antibiotikaresistens-situasjonen hos dyr og i mat. Særlig har det vært fokus på resistensformer/resistente bakterier regnet som viktige i et Én helse - perspektiv. Dette er bakterier som ofte er multiresistente (MDR) og/eller som er resistente mot antibiotika som er sistevalget i behandlingen av livstruende infeksjoner hos mennesker. Det er, etter føre–var prinsippet, ønskelig å holde forekomsten av disse så lav som mulig hos dyr, slik at dyr ikke skal kunne utgjøre en vesentlig kilde for overføring til mennesker eller til miljøet/naturen (og igjen videre til drikkevann, planter, folk, etc.).

Som bakgrunn for arbeidet med den nye ekspertgrupperapporten utarbeidet Veterinærinstituttet et kunnskapsgrunnlag som oppsummerer resultater fra tilgjengelige rapporter og forskningsartikler etter 2014. Informasjon fra tidligere år er bare unntaksvis tatt med der det har betydning for helhetsbildet.

Anne Margrete Urdahl

Seniorforsker, Fagansvarlig Antibiotikaresistens
Mobilnr: 4792864102
E-post: anne-margrete.urdahl@vetinst.no

Carl Andreas Grøntvedt

Fagansvarlig - Svin, forsker
Mobilnr: +47 91884086
E-post: carl-andreas.grontvedt@vetinst.no

Arne Holst-Jensen

Seksjonsleder forskningsgruppe mattrygghet og dyrehelse
Mobilnr: +47 41106362
E-post: arne.holst-jensen@vetinst.no

Gro Skøien Johannessen

Seniorforsker
Mobilnr: +47 40068181
E-post: gro.johannessen@vetinst.no

Magne Kaldhusdal

Seniorforskar
Mobilnr: +47 95886653
E-post: magne.kaldhusdal@vetinst.no

Karin Lagesen

Forsker
Mobilnr: +47 91575916
E-post: Karin.Lagesen@vetinst.no

Solveig Sølverød Mo

Forsker, Veterinær
Mobilnr: +47 91347248
E-post: solveig.mo@vetinst.no

Live L. Nesse

Seniorforsker
Mobilnr: +47 92441267
E-post: live.nesse@vetinst.no

Madelaine Norström

Seniorforsker
Mobilnr: 4747685653
E-post: madelaine.norstrom@vetinst.no

Camilla Sekse

Seniorforsker
Mobilnr: +47 92456888
E-post: camilla.sekse@vetinst.no

Jannice Schau Slettemeås

Forsker
Mobilnr: +47 99390829
E-post: jannice.schau-slettemeas@vetinst.no

Marianne Sunde

Seniorforsker
Mobilnr: +47 90093415
E-post: marianne.sunde@vetinst.no

Alle ansatte