Brucellose

Brucellose finnes ikke i hos husdyr i Norge i dag.

Brucellose er en A-sykdom og forekomst av eller mistanke om brucellose skal umiddelbart rapporteres til Mattilsynet. 

Smittestoff og smitteveier

Brucellose forårsakes av flere ulike arter av bakterien Brucella, og smitter ved inntak av upasteurisert melk og produkter av upasteurisert melk, samt i kontakt med smittede dyr, spesielt storfe, geit, sau og svin.

I zoonosesammenheng er det spesielt B. abortus (storfe), B. melitensis (småfe) og B. suis (svin) som er aktuelle. B. canis (hund) kan i sjeldne tilfeller også gi sykdom hos mennesker. Det er påvist marine Brucella-bakterier hos hval og sel.

Sykdomstegn og diagnostikk

Hos husdyr fører brucellose til aborter og nedsatt fruktbarhet.

Hos mennesker kalles brucellose også svingefeber (febris undulans). Middelhavsfeber og Maltafeber, og den gir nedsatt allmenntilstand med sterkt svingende feber. Les mer om brucellose hos Folkehelseinstituttet. 

Forekomst

Storfebrucellose («smittsom kalvekasting») ble erklært utryddet i Norge i 1953 etter at en utryddelseskampanje ble startet i 1935. Brucellose hos sau, geit og gris har aldri vært påvist her i landet.

Brucellose er mest vanlig hos dyr og mennesker i Midtøsten, Afrika, Asia og Sør-Amerika, men finnes også i noen sydeuropeiske land.

Overvåking

Et overvåkingsprogram for Brucellla abortus hos storfe ble startet i 2000. I starten ble melkeprøver undersøkt, siden 2005 består programmet av klinisk overvåking, hvor alle storfebesetninger skal sende inn prøver fra aborter dersom det har vært minst to aborter innen en 12 måneders periode mellom 5. drektighetsmåned og 14 dager før kalving. De siste årene har mellom 8 og 70 besetninger blitt undersøkt hvert år,

Hos småfe har saue- og geitebesetninger blitt overvåket for B. melitensis siden 2003. Designet på overvåkingen har variert, nå er det blodprøver fra ca. 10000 sau og ca. 2700 geit som undersøkes årlig.

Overvåkingsprogram for sau og geit 
Overvåkingsprogram for storfe

Tiltak

Brucellose er en A-sykdom. Alle storfe, sau og geit som importeres testes for antistoffer mot Brucella. Det samme gjør alle råner på avlsstasjon for svin.

For å hindre smitte til mennesker bør man unngå upasteurisert melk og produkter av upasteurisert melk ved utenlandsreiser. Bakteriene ødelegges ved varmebehandling (pasteurisering).