Pasteurellose hos tamrein

Pasteurellose hos tamrein er forårsaket av bakterien Pasteurella multocida og opptrer som sporadiske enkelttilfeller eller som utbrudd. Det er oftest unge dyr som blir syke og dødeligheten er høy.

Pasteurellose en smittsom sykdom hovedsakelig forårsaket av bakteriene P. multocida og Mannheimia hemolytica (tidligere Pasteurella hemolytica). Bakteriene finnes som normale slimhinnebakterier i øvre luftveier hos mange ulike dyrearter. De regnes som opportunistisk patogene som kan forårsake sykdom hos enkeltdyr eller føre til utbrudd. Pasteurella- bakteriene kan også være zoonotisk og smitte til mennesker skjer oftest via bitt fra hunder og katter.

Bakterien P. multocida har sannsynligvis sitt reservoar i nese-svelg hos rein og man antar at bakterien er endemisk i reinpopulasjonen uten dette er ikke bekreftet.

Smittestoff og smitteveier

Bakterien kan oppformeres ved ulike former for stress som for eksempel flytting, varmt vær eller sekundært til andre infeksjoner, dvs. tilstander som kan gi nedsatt immunforsvar. Ved utvikling av sykdom hos enkeltdyr vil bakterien oppformeres og skilles ut via luftveier.

Smitten skjer via aerosoler, neseflod eller direkte kontakt mellom dyr. Det er oftest kalver som blir syke og man antar at dette kommer av at reinen utvikler en viss immunitet mot bakterien med økende alder. Det er usikkert om bakterien kan smitte til rein fra andre dyr. 

Sykdomstegn og diagnostikk

Ved perakutt form får reinen feber og uspesifikke symptomer og blir ofte funnet død uten observert sykdom. Reinen dør i løpet av få timer som følge av en spredning av bakterier i blod (blodforgiftning/bakteriemi/sepsis). Ved lengre forløp kan sykdommen opptre som en luftveislidelse med hoste og anstrengt respirasjon evt. neseflod. Dødeligheten er vanligvis høy.

Ved obduksjon av perakutte dødsfall finnes kun generelle tegn på sepsis (svullen milt og lever, blødninger på serøse hinner og svulne, fuktige lymfeknuter) (bilde 1). I tilfeller med lungebetennelse er det typisk med fortettede, mørkerøde partier i lungene (fibrinøs bronkopneumoni) (bilde 2).

Trykk på bildet og bla for å se alle bildene. 

Diagnosen bekreftes ved bakteriologisk påvisning av bakterien P. multocida. Ved utbrudd av sepsis stilles diagnosen ved rikelig vekst av bakterien fra flere organer. Ved lungebetennelse er det rik vekst av bakterien fra lungevev eller evt. fra svaber fra luftveier. Hele kadaver, organprøver eller svaberprøver kan sendes inn for diagnostikk.

Differensialdiagnoser
Sepsis eller luftveislidelser med andre infeksiøse agens.

Forekomst

Sykdommen kan forekomme hos enkeltrein eller det kan også oppstå utbrudd hvor flere rein blir syke. Infeksjon med P. multocida kan forekomme hos storfe, men regnes som sjelden i Norge. Hos småfe er pasteurellose mer vanlig men da oftest som lungebetennelse forårsaket av M. hemolytica. Det finnes vaksine til småfe. Sykdommen kan også opptre hos ville hjortedyr og har vært påvist hos moskus på Dovre, da som sekundærinfeksjon etter infeksjon med mykoplasmabakterier. Pasteurellose forekommer også hos fjørfe («hønsekolera»), kanin og svin (nysesjuke/atrofisk rhinitt).

Tiltak

Pasteurellose kan behandles med antibiotika men på grunn av den raske sykdomsutviklingen er det avgjørende å starte behandling tidlig i forløpet. I reindriften vil dette kunne være aktuelt for å redde enkeltdyr. Forebyggende tiltak for å hindre smittespredning vil være å isolere enkeltdyr og hindre kontakt med andre flokker.

Les mer om Pasteurellose

  • Temanummer om helse og velferd hos rein, Norsk Veterinærtidskrift nr 2/2014
    T Mørk, M Sunde, T Josefsen. Bakterieinfeksjoner hos rein.
  • Terje D. Josefsen, Torill Mørk and Ingebjørg H. Nymo. 2019. Bacterial infections and diseases. In: Tryland M, Kutz SJ (Eds.), Reindeer and Caribou – Health and Disease. CRC Press, Boca Raton, pp. 273-303