Antibiotikaforbruk og resistens

Antibiotika er viktig i behandling av infeksjoner som skyldes bakterier. Bruk av antibiotika kan føre til utvikling av motstandsdyktige (resistente) bakterier. 

Når bakterier utvikler resistens vil antibiotika få en dårligere eller ingen effekt på disse bakteriene.

Utvikling og spredning av antibiotikaresistens skjer i hovedsak som følge av at bakterier blir eksponert for antibiotika i forbindelse med behandling av infeksjoner hos dyr og mennesker. All bruk av antibiotika vil derfor i prinsippet kunne medføre utvikling av antibiotikaresistens. Det er derfor viktig at antibiotika brukes riktig og bare når det er nødvendig.

Resistens mot antibiotika hos sykdomsfremkallende bakterier er et alvorlig og økende problem – både hos dyr og menneske. Både av hensyn til dyrehelsa, folkehelse og mattrygghet er det derfor viktig å bruke antibiotika riktig. For å bidra til riktig bruk av antibakterielle midler publiserte Statens legemiddelverk (SLV) i 2012 en oppdatering av terapianbefalingen Bruk av antibakterielle midler til produksjonsdyr - dvs. storfe, gris, sau og geit.

Videre publiserte SLV i 2014 en oppdatering av terapianbefalingen Bruk av antibakterielle midler til hund og katt

Lavt forbruk av antibiotika og lav forekomst av antibiotikaresistens i Norge

Situasjonen i Norge er foreløpig gunstig. Norge er av de landene som bruker minst antibiotika til dyr og som også har lavest forekomst av resistente bakterier i dyrepopulasjonen. Vi ser imidlertid at det oftere påvises mer resistente bakterier nå enn for noen år siden, også i Norge.

Situasjonen i Norge påvirkes av hvor mye antibiotika som benyttes til dyr (og mennesker) i Norge, men også av faktorer som påvirker smittespredning slik som hygiene, dyretetthet, kjøp og salg av dyr etc. Resistente bakterier kan spres mellom forskjellige dyrearter, og mellom dyr og mennesker, i tillegg kan resistensegenskaper spres mellom ulike bakteriearter. Spredning kan skje indirekte via mat og fôr, ved direkte kontakt, eller via handel med dyr, dyreprodukter, mat og fôr, og også gjennom menneskers (og dyrs) reiseaktivitet.

Den globale situasjonen påvirker slik også situasjonen i Norge. Tiltak, både nasjonalt og internasjonalt, for å forebygge utvikling og spredning av antibiotikaresistens er derfor viktig for å bevare den gunstige situasjonen.

Overvåking av antibiotikaforbruk og resistens hos dyr

I regi av Norsk Overvåkingsprogram for antibiotikaResistens i Mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler (NORM-VET) overvåkes resistensutviklingen over tid, og dataene danner grunnlag for å følge trender. 

Forbruket av antibiotika til dyr, inkludert oppdrettsfisk, publiseres i de årlige NORM-VET rapportene. Slike data er viktige for å kunne måle effekten av tiltak for å redusere forbruket men også for å kunne følge med på om bruken av antibiotika er i tråd med gjeldende policy. Forbruksdata er også viktige for å forstå både utviklingen av og forekomsten av antibiotikaresistens.

→ Her kan du laste ned årsrapportene i NORM-VET

Lenker til noen andre overvåkningsrapporter

Rapporter


Forskningsprosjekt

Nyheter

Fagpersoner

Anne Margrete Urdahl

Seniorforsker, Fagansvarlig Antibiotikaresistens
Mobilnr: 4792864102
E-post: anne-margrete.urdahl@vetinst.no

Kari Grave

Seniorforsker, Fagansvalig antibiotikaforbruk
Mobilnr: +47 94836896
E-post: kari.grave@vetinst.no

Alle ansatte