Kinolonresistens (QREC)

Bakterier som er resistente mot en type antibiotika kalt kinoloner kalles kinolonresistente.

I Norge er det generelt en lav forekomst av kinolonresistens hos E. coli fra dyr.

Smittestoff og smitteveier

Det er ulike mekanismer som kan være årsak til kinolonresistens.En av årsakene kan være mutasjoner i bakteriens DNA (i genene gyrA, gyrB, parC, og parE, som koder for viktige enzymer i bakterien), som fører til endringer i målmolekylet til kinolonene. Dette gjør at kinolonene ikke lenger klarer å binde seg til målmolekylene, og gjør bakterien resistent. Denne typen resistens er ikke overførbar til andre bakterier.

Såkalte plasmidmediert kinolonresistens er imidlertid overførbar, og fører til redusert følsomhet for kinoloner. Det er flere forskjellige gener som kan være plasmidmediert og årsak til redusert følsomhet for kinoloner (qnrB, qnrS, qnrA, qnrD, qnrVC, qepA, oqxAB, aac(6’)-1b- cr).

Fjørfe (kalkun og kylling) er internasjonalt assosiert med høy forekomst av kinolonresistente E. coli, men også andre dyr og mennesker kan være bærere av bakterier med slik resistens. Bakterien skilles ut med avføring og smitter oralt ved inntak av forurenset vann, fôr eller mat.

Fluorokinoloner, som er en undergruppe av kinoloner, er av WHO klassifisert som kritisk viktige og forbeholdt bruk til mennesker.

Sykdomstegn og diagnostikk

Både dyr og mennesker kan ha resistente bakterier som en del av mikrobefloraen i tarmen uten at de blir syke.

Hos mennesker er antall infeksjoner forårsaket av bakterier (inkludert E. coli) med resistens mot kinoloner, økende. Les mer om kinolonresistente E. coli hos menneske hos Folkehelseinstituttet.

Diagnostikk
Til isolering av kinolonresistente E. coli benyttes en selektiv metode, der dyrking skjer i spesialmedium tilsatt kinoloner. Videre analyse for påvisning av fenotype og genotype utføres deretter bl. a. ved bruk av PCR.

Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for antibiotikaresistens hos bakterier fra fôr, dyr og mat.

Forekomst

Generelt er det en lav forekomst av kinolonresistens hos E. coli fra dyr i Norge, og historiske data fra overvåkingsprogrammet NORM-VET tyder på at forekomsten av denne typen resistens har ligget omtrent på det samme nivået siden de første undersøkelsene ble gjort i 2000.

Ved bruk av en mer selektiv metodikk kan kinolonresistente E. coli riktignok påvises i majoriteten av prøvene fra fjørfe og fjørfekjøtt (kalkun og kylling) også i Norge, men da i svært lave nivåer.

Forekomsten av kinolonresistens hos E. coli fra dyr i andre europeiske land er varierende, men svært høy i enkelte av landene (over 80 prosent).

Overvåking

NORM-VET Overvåkingsprogrammet for resistens hos mikrober fra fôr, dyr og mat (NORM-VET), inkluderer kinolonresistente E. coli.

Gå til overvåkningsprogrammet

Tiltak

Resistente bakterier kan finnes i avføringen til friske dyr. Det er derfor viktig med god slaktehygiene.

For videre å hindre smitte til mennesker, er det viktig med god kjøkkenhygiene – unngå kryssforurensing til andre matvarer ved å vaske hender, kniver, skjærebrett etc., samt tilstrekkelig gjennomstekning/koking av kjøttet.