Veterinærinstituttet med i stort EU-prosjekt:
Hvordan redusere antibiotikabruk i voksende økonomier

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet har fått EU-midler for å arbeide med forebygging og bekjempelse av antibiotikaresistens gjennom JPIAMR-programmet.

Ti konsortier har fått tildelt EU-midler gjennom JPIAMR som står for Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance og REDUCEAMU er et av disse. I dette prosjektet er Veterinærinstituttet med ved forsker Marianne Sunde.

Konsortiene har fått midler til å forske på hvordan antibiotikaresistens kan forebygges, kontrolleres og bekjempes gjennom en tverrfaglig én-helse-tilnærming.

Samarbeidsprosjektet REDUCEAMU som Veterinærinstituttet er med i, blir ledet av Ulf Magnusson fra Sveriges lantbruksuniversitet og involverer partnere fra flere land, deriblant Sverige, Sveits og Norge. Prosjektet er sterkt multi-disiplinært og inkludere veterinærer, leger, modellerere, økonomer og mikrobiologer.

Voksende økonomier gir økt forbruk av antibiotika

Land med voksende økonomier med økning i befolkningen, flere mennesker med økende inntekt og urbanisering driver frem en utvikling med intensivering av husdyrproduksjonen. I takt med utviklingen øker også forbruket av antibiotika og med det, problemet med antibiotikaresistens som sprer seg fra produksjonsdyr til mennesker og miljø. En betydelig del av antibiotikabruken i verden i dag skjer i grise- og fjørfeproduksjonen i Asia.

Et land med slik voksende økonomi er Thailand. REDUCEAMU skal bruke svineproduksjon i Thailand som et case og teste ut tiltak som kan bidra til å redusere antibiotikabruk i produksjonen ved hjelp av datasimuleringer.

−Dagens eksisterende reguleringer rundt bruk av antibiotika synes å ha en begrenset og utilstrekkelig effekt på utvikling av antibiotikresistens, derfor er det viktig å finne frem til andre og nye tiltak som kan ha bedre effekt, sier Marianne Sunde, som er seniorforsker ved Veterinærinstituttet.

Skal bidra til data til datasimuleringer

-Nyvinningen i dette prosjektet er at konsortiet gjennom en helhetlig én helse-tilnærming skal teste virkningen av ulike tiltak gjennom datasimuleringer. Noe av forarbeidet består i å kartlegge og dokumentetere hva slags kunnskap og holdninger svinerøkterne har, hvordan svineproduksjonen foregår i praksis og hvordan produksjonen er organisert, styrt og ledet. Data om hvor svineproduksjonen foregår og er spredd og i hvilken konsentrasjon er også en viktig del av dette forarbeidet.

Kartlegger geografisk utbredelse av de ulike typene

−Veterinærinstituttes rolle i prosjektet er bl.a. å bidra med data, bl.a. ved analyser av prøver fra gris, grisebønder og fra en kontrollgruppe av mennesker som ikke har vært i kontakt med gris for å kartlegge forekomst av antibiotikaresistens, forklarer hun.

Deretter vil dette analyseres for å finne ut hvilke typer antibiotikaresistens som er i omløp.

−Som kjent kan resistente bakterier overføres mellom dyr, menneske og miljø, derfor er det viktig at vi gjør en helhetlig tilnærming til dette alvorlige problemet, sier Sunde. – Det at Veterinærinstituttet er med i REDUCEAMU er en bekreftelse på kompetansen instituttet innehar på området antibiotikaresistens og Én helse, avslutter Sunde.

Samarbeidsprosjektet REDUCEAMU vil gå over 3 år og skal ferdigstilles i år 2020.

Les mer om JPIAMR tildelingene

Del artikkel